PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Karpenko, Wiktor
Poltoretskyi, Sergij
Mostowiak, Iwan
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Kraków
Інструкція
Plon ziarna zależy nie tylko od cech genetycznych, ale także od czynników środowiskowych oraz od czynników agrotechnicznych dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych w rejonie uprawy. Praca prezentuje wyniki badań dotyczących wpływu sposobów siewu nasion (rzędowy tradycyjny w rozstawie co 15 cm i szerokorzędowy co 45 cm) oraz różnych poziomów nawożenia mineralnego (N60, P60, K60, N60P60, N60K60, P60K60, N60P60K60) na plonowanie i jakość materiału siewnego prosa uprawianego w warunkach południowej części Prawobrzeżnego Lasostepu Ukrainy. Najwyższe plony ziarna prosa siewnego Połtawskie złociste (37,8–45,8 dt hа-1) uzyskiwano przy zastosowaniu siewu rzędowego i pełnego nawożenia mineralnego (N60P60K60). W latach suchych i gorących lepszym sposobem siewu był siew szerokorzędowy z zastosowaniem pełnego nawożenia mineralnego. Najwyższy wskaźnik jakości materiału siewnego uzyskano przy siewie rzędowym i nawożeniu azotowo-fosforowym, a przy uprawie w szerokich rzędach przy zastosowaniu pełnego mineralnego. Niezależnie od zastosowanego sposobu siewu najwyższe plony uzyskiwano przy zastosowaniu nawozów fosforowych, azotowo-fosforowych, fosforowo-potasowych i pełnego nawożenia mineralnego N, P, K.Having studied the influence of time and methods of sowing on the structure formation of crop varieties of common millet Slobożanske and Lana in the conditions of unstable humidification of the Right- Bank Forest-Steppe of Ukraine, we make the following conclusions: the field germination of seeds in the years typical for the region increases from early to late with the extension of the time of sowing; at excessive moisture the shortage of air in the soil of the field does not reduce the field germination of millet; varietal characteristics and methods of planting did not have any effect on the field germination of seeds of millet seed of both varieties; the third sowing period (the third decade of May) facilitated forming the largest density of agrocenosis of seed crops of millet during harvesting.
Опис
Ключові слова
Panicum miliaceum, jakość ziarna, sposoby siewu, nawożenie N, P, K
Бібліографічний опис
PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ MATERIAŁU SIEWNEGO PROSA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU SIEWU I NAWOŻENIA MINERALNEGO / Sergij Poltoretskyi, Iwan Mostowiak, Viktor Karpenko // Episteme. – 2013. - № 20/2013, Tom 1. – S. 177-199.