Роль туроператорів у забезпеченні безпеки туризму та просуванні миру і стабільності через військовий туризм

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-07-23
Автори
Тимчук Світлана Володимирівна
Кожухівська Раїса Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Метою наукової статті є дослідження ролі туроператорів у просуванні миру і стабільності через військовий туризм. Методологічною основою є критичний аналіз розвитку військового туризму, методи індукції та дедук-ції, вивчення кейсів використання військового туризму у різних країнах. Розглядається важливість термінів «мир» та «стабільність» у контексті ролі туроператорів. Аналізуються особливості військового туризму та його підвидів. Досліджено роль туроператорів у розвитку військового туризму, зазначено його позитивний вплив на просування миру та стабільності. Розглянуто кейси використання військового туризму для досягнення миру та стабільності в країнах з військовими конфліктами. Зазначено форми співпраці між туристичними операто-рами, військовими структурами та місцевими управлінськими структурами. Виявлено етичні аспекти, необхід-ні у розвитку військового туризму. Проведено аналіз наукових джерел, літератури та публікацій, пов'язаних з військовим туризмом. Стаття надає огляд сучасного стану військового туризму та висвітлює його потенціал у просуванні миру та стабільності, зокрема, в культурному розмаїтті, взаєморозумінні та зближенні культур.
Опис
За результатами дослідження визначено нові формати співпраці військових структур з туристичними операторами в рамка просу-вання військового туризму. Виявлено роль туроператорів у розвитку військового туризму. Досліджено позитивні впливи військового туризму на просування миру та стабільності. Проаналізовано країни та регіони, які викорис-товують військовий туризм для просування миру та стабільності. Виявлено можливості для співпраці між туроператорами, військо-вими структурами та органами міжнародної безпеки з метою забезпечення миру та ста-більності. Визначено етичні аспекти розвитку військового туризму та особливості їх враху-вання в діяльності туроператорів. Обґрунто-вано можливі перспективи розвитку військо-вого туризму і його ролі у просуванні миру та стабільності.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тимчук С.В., Кожухівська Р.Б. Роль туроператорів у забезпеченні безпеки туризму та просуванні миру і стабільності через військовий туризм. Економіка і суспільство. Випуск 52. 2023. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-52-14