Сільський зелений туризм як вид альтернативної зайнятості населення

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН
Інструкція
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка практичних пропозицій щодо розвитку сільського зеленого туризму як альтернативного виду зайнятості населення. Методика дослідження. У процесі дослідження використано монографічний та абстрактно-логічний метод (для обґрунтування ролі та переваг сільського зеленого туризму; для удосконалення сутності поняття «сільський зелений туризм» та формулювання висновків). Результати. Визначено, що в умовах загального скорочення зайнятості в аграрному секторі доцільною є переорієнтація, диверсифікація видів діяльності тут як за рахунок виробництва певних товарів, так і продукування суспільних благ і послуг. Встановлено, що альтернативні форми зайнятості надають додаткові можливості для повнішого та результативнішого використання трудових ресурсів домогосподарств, підвищення їх доходів. Визнано перспективним розвиток сільського зеленого туризму як несільськогосподарської зайнятості населення. Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано авторське бачення поняття сільського зеленого туризму як: виду активного відпочинку на сільській території з метою ознайомлення з місцевою культурою, природою та історією краю;певного різновиду підсобної господарської діяльності особистих селянських господарств з використанням свого господарства (садиби); надання відпочивальникам (туристам), послуг пов’язаних із рекреаційною та туристичною діяльністю, зокрема, харчування, забезпечення місць для проживання тощо. Практична значущість результатів дослідження. Визначено основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Запропоновані першочергові заходи для забезпечення пріоритетності розвитку цього сегменту сфери туризму та доопрацювання законопроекту «Про сільський зелений туризм» в частині законодавчого закріплення усталених визначень базових положень і термінів (сільський, аграрний, зелений туризм, зайнятість у сфері сільського туризму, агротуристична оселя), чіткого розмежування поняття підприємницька і підсобна діяльності в сфері сільського туризму, забезпечення закріплення певних пільг та преференцій (сплата податків, оплата комунальних послуг, електроенергія тощо).
Опис
Purpose. Theoretical-and-methodical principles were substantiated and the practical offers for the development of rural green tourism as alternative kind of inhabitants’ employment were made in the article. Methodology of research. Abstract-and-logical method (to ground the role and benefits of rural green tourism; to improve the essence of the concept of "rural green tourism" and to formulate conclusions) was used during the research. Findings. It was determined that reorientation, diversification of the activities both by producing certain goods and doing public weal and services is reasonable in the conditions of general reduction of working positions in agrarian sector. Alternative forms of employment provide additional opportunities for fuller and more effective use of manpower resources of the households and for their income increasing. The thing is not about agricultural employment, but exactly about rural green tourism. Originality. Authors' view on the concept of rural green tourism was formed. Rural green tourism, on the one hand, is as a type of active rest in rural areas to learn about local culture, nature and history of the region, and on the other hand, it is a certain kind of subsidiary economic activity of private farms using their own farms (country estates), and also providing services connected with recreational and tourism activity including meals, places to stay, etc. to the guests (tourists). Practical value. The main problems of the development of rural green tourism in Ukraine were defined and immediate tasks to ensure the development priority of this segment in tourism were proposed. Law "On rural green tourism" should be corrected and ratified. It is necessary to legislate fixed definitions of basic statements and terms (rural, agricultural, green tourism, employment in rural tourism, agritourism dwelling), to distinguish clearly the concepts of “entrepreneurial” and “subsidiary” activities in the field of agricultural tourism, to ensure securing of certain benefits and preferences (tax payment, payment for public utility services, electricity etc.).
Ключові слова
туризм, сільський зелений туризм, зайнятість населення, агротуристична садиба, сільські території
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В. Сільський зелений туризм як вид альтернативної зайнятості населення / Д.В. Нагернюк // Науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – 2016. – №3-4 [62]. – С. 119 – 122.