Забезпечення стійкого фінансового стану переробних підприємств АПК на основі оптимізації структури капіталу.

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Ревуцька, Алла Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури".
Інструкція
У статті обґрунтовано необхідність дотримання раціонального співвідношення власного та позикового капіталу переробних підприємств АПК для забезпечення стійкого фінансового стану. Встановлено, що наявність проблем у забезпеченні стійкого фінансового стану підприємств зна- чною мірою зумовлена нераціональним співвідношенням обсягів власного та позикового капіталу. Визначено оптимальну структуру капіталу аналізованих підприємств з одночасним використанням критерію мінімізації вартості капіталу та максимізації ефекту фінансового левериджу шляхом по- будови комплексної моделі. Доведено, що за рекомендованої у статті структури капіталу всі по- казники фінансової стійкості відповідають нормативному значенню, а підприємства не втрачають економічної вигоди від використання позикового капіталу, фінансуючи діяльність переважно за ра- хунок власних коштів.
Опис
Ключові слова
фінансовий стан, структура капіталу, переробні підприємства, позиковий капітал, власний капітал, фінансовий леверидж, вартість капіталу
Бібліографічний опис
Смолій Л.В., Ревуцька А.О. Забезпечення стійкого фінансового стану переробних підприємств АПК на основі оптимізації структури капіталу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, № 3 (20), 2019, С. 348-356.