ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ПЛАТНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Нікітіна, Ольга Володимирівна
Балабак, Алла Василівна
Щетина, Марина Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
Стаття висвітлює актуальну проблему сьогодення в Україні, пов’язану з використан- ням водних ресурсів. Також проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду ведення платного водокористування у сільському господарстві з метою раціоналізації й оптимі- зації використання водних та земельних ресурсів. У статті розглянуто основні чинники, що визначають еколого-економічну ефектив- ність використання водних ресурсів у зрошувальному землеробстві. Установлено, що меліоративному комплексу України на сучасному етапі її розвитку притаманні високий рівень ресурсоємності виробництва і значний ступінь антропогенного тиску на довкілля, що зумовлено впливом низки чинників, серед яких: високий ступінь зношеності основних виробничих фондів меліоративного призначення; застосування морально застарілих 336 Таврійський науковий вісник № 120 технологій та обладнання з високим рівнем споживання водних і енергетичних ресурсів, а також відсутність систем оборотного водопостачання та очищення дренажних вод, що надходять зі зрошувальних угідь; нераціональна організація процесу водопостачання і поливу зрошувальних угідь; недосконалість екологічно орієнтованих нормативно-пра- вових регуляторів використання водних ресурсів підприємствами меліоративного комп- лексу; низька ефективність застосування інструментів державної підтримки і сти- мулювання ресурсозбереження у зрошувальному землеробстві; відсутність платності за використання водних ресурсів підприємствами меліоративного комплексу, що перешкод- жає формуванню ринкових відносин між суб’єктами сільського та водного господарства. У статті наведено інформацію зі спеціального водокористування в Україні. Спеці- альне водокористування здійснюється на підставі дозвільної системи та на платній основі. Порядок, правила, норми й оплата кожного напряму спеціального водокористу- вання встановлюються комплексом нормативно-законодавчих актів на загальнодержав- ному рівні і залежить від фінансової, екологічної та соціальної політики країни. Проаналі- зовано світову практику в підходах під час установлення плати за використання води для різних категорій водокористувачів. Наведено показники дольової участі держави й орга- нізацій водоспоживачів у фінансуванні одноразових та експлуатаційних витрат водного господарства.
Опис
Ключові слова
водокористування, водоспоживання, меліорація
Бібліографічний опис
11. Нікітіна О. В., Балабак А. В., Щетина М. А. Вітчизняний та міжнародний досвід ведення платного водокористування у сільському господарстві. Таврійський науковий вісник № 120. С.335–341 DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.120.42