Концепція агроекосистем як теоретична основа екологічно толерантного природокористування.

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Сонько С.П., Максименко Н.В., Василенко О.В., Гурський І.М., Шиян Д.В., Зозуля І.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна
Інструкція
Мета.Довести придатність концепції ноосферних екосистем доінтерпретації не лише екологічних явищ і процесів, а й феноменів соціо-природного змісту, а, згодом, можливо і геополітичних процесів, зокрема, просторової експансії окремих етносів.Методи.Використаний комплекс методологічних підходів і наукових методів. До комплексу ме-тодів належать: емпірічний, який реалізований у послідовному здійсненні наступних операцій: спосте-реження, моделювання,прогнозування; порівняльний –в реалізований при співставленні головних фун-кцій природних та агроекосистем.Результати. Формування сільськогосподарських районів є другим етапом перетворення природних екосистем на агроекосистеми. Гіпотезоюроботи є можливість існування агрокосистеми, що має подвійний характер кордонів. Перевірка гіпотези здійснена длятериторії Харківської області –однієї із староосвоєних сільськогосподарських територій України. Ґрунтуючисьна припущенні про те, що ґрунт є одночасно умо-воютарезультатом сільськогосподарської діяльності людини, а також про те, що він пов'язує у просторі-часі природні та економічні межі агроекосистем, проведенорозрахунки балансу речовини у ґрунтіта кое-фіцієнта екологічної небезпеки.Картування значень коефіцієнта екологічноїнебезпеки показало, щоз 429 господарств області значення коефіцієнта більше 1 мають лише 7 господарств. Це означає, що в умовах інтенсивного землеробстваіснує постійний дефіцит речовини та енергії, що призводить до негативного балансугумусу в ґрунті.Згідно авторськоїконцепції, доведено, щоодназголовнихпричинвиникненняекологічноїпроблемикриєтьсяврізнихшвидкостяхрозвиткуприродиісуспільства.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сонько С.П., Максименко Н.В., Василенко О.В., Гурський І.М., Шиян Д.В., Зозуля І.І. Концепція агроекосистем як теоретична основа екологічно толерантного природокористування. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля. – 2022.вип 37. - Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – С.6-24.