Вихід і якість відсадків підщеп М.9 та 54-118 залежно від субстрату для підгортання / Yield and quality of apple-tree layers Yield and quality of apple-tree layers M.9 and 54-118depending on substrate for hilling.9 and 54-118depending on substrate for hilling

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Шарапанюк / Sharapaniuk, Ольга Сергіївна / Olga
Мельник / Melnyk, Олександр Васильович / Alexander
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню впливу мульчуючих матеріалів на вихід та якість відсадків підщеп М.9 та 54-118. Вирощування садивного матеріалу для інтенсивних насаджень яблуні базується на якісному вегетативно-розмножуваному підщепному матеріалі, який отримують з відсадкових маточників. Висока ефективність маточника досягається за підгортання органічним субстратом, що сприяє розвитку кореневої системи й отриманню відсадків вищої товарної якості. Оскільки тирса вимагає щорічного поновлення, актуальним є пошук замінника для зменшення обсягів її використання, зокрема застосуванням поліуретанових гранул. Запропоновано застосування суміші тирси зі вмістом 25–50% гранул для підгортання маточника підщеп яблуні, що забезпечує кращий результат від підгортання ґрунтом. Дослідження проводили в 2012–2014 рр. у навчально-виробничому відділі Уманського національного університету садівництва. Маточник горизонтальних відсадків підщепи М.9 закладений в 2002 р. (54-118 – у 2010 р.) оздоровленими рослинами за схемою 1,4 х 0,33 м. Вивчали вплив суміші тирси листяних порід (крім дуба) з додаванням 25, 50 або 75% будівельних пінополістиролових гранул діаметром 0,3–0,8 см (марка "Вік буд") на розвиток кореневої системи відсадків. Максимальний загальний вихід і вихід стандартних відсадків підщепи М.9 виявлено на субстраті з 25% вмістом гранул. Зі збільшенням вмісту гранул вихід загальних і стандартних відсадків зменшувався. Перше підгортання субстратом з 50–100% вмістом гранул забезпечило істотно вищий вихід відсадків першого сорту. Залежність носить нелінійний характер з максимумом за 75% вмісту гранул у субстраті. Максимальний вихід відсадків другого сорту отримано за 25% гранул з тенденцією до зменшення за більшого вмісту гранул у субстраті. Максимальний загальний вихід і вихід стандартних відсадків підщепи 54-118 виявлено на субстраті з 50% гранул, зі збільшенням їх вмісту вихід зменшувався. Використання 25–75% гранул у субстраті для першого підгортання забезпечило істотно вищий вихід відсадків першого сорту, а 25–50% гранул – вищий вихід другого сорту. Максимальні показники отримано за 50% вмісту гранул, а істотно менші значення, порівняно з контролем, за використання субстрату з 75–100% вмістом гранул. / The article is devoted to the investigation of the influence of mulching materials on the yield and quality of the layers of apple-tree clonal rootstock M.9 and 54-118 types. Propagation of planting material for intensive apple orchards is based on high-quality vegetatively propagated rootstock material, which is obtained from the mother plants. High efficiency of mother plants is achieved by hilling with an organic substrate, which contributes to a higher yield of rootstocks with the highest commercial quality. Since the sawdust requires an annual update, it is relevant to find a substitute for it and reduce its use, in particular through the use of polyurethane pellets. Hilling of the mother plants of apple rootstocks with a mixture of sawdust with 25–50% of granules provides a better result compared to the soil. In 2012-2014 the research was conducted in the training and production department of Uman National University of Horticulture. In 2002 the mother plantation of rootstock M.9 was laid down (54-118 in 2010) with the virus-free plants in the way of horizontal layers with the scheme of planting 1.4 x 0.33 m. The influence of a mixture of hardwood sawdust (with the exception of oak) with the addition of 25, 50 or 75% of foam-polystyrene granules with a diameter of 0.3–0.8 cm on the yield and quality of the layers was studied. The maximum total yield and standard layers output of the rootstock M.9 are achieved on a substrate with a 25% granule content. With an increase in the content of granules in substrate, the yield of standard layers decreased. The use of 50–100% of granules in the substrate for the first hilling provided a significantly higher yield of first-grade layers. The dependence is non-linear with a maximum at 75% granule content. The maximum yield of second-grade layers was obtained using a substrate with a 25% granule content, with a tendency to decrease with an increase in the proportion of granules in the substrate. The maximum total yield and standard layers output of the rootstock 54-118were achieved on a substrate with a 50% granule content; and with an increase in the proportion of granules, the output decreased. Hilling with a substrate with a 25–75% granule content provides a significantly higher yield of first-grade layers, and with a 25–50% granule content the output of second-grade ones was higher.
Опис
Ключові слова
підщепа / rootstock, відсадок / layer, загальний вихід / commercial grade, стандартні відсадки / standard layers, субстрат / substrate
Бібліографічний опис
Мельник О. В., Шарапанюк О. С. Вихід і якість відсадків підщеп М.9 та 54-118 залежно від субстрату для підгортання. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2019. № 1 (77)