Оцінка забезпеченості активами районів Черкаської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-02
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Улянич, Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон: Науковий журнал «Молодий вчений"
Інструкція
Досліджено методи інтегральної оцінки та порівняння формування активів регіонів. Розглянуто суть активів та їх класифікацію. Здійснено розрахунок інтегральних індексів забезпеченості активами районів Черкаської області. З’ясовано переваги методу інтегрального аналізу регіонів.
Опис
Статье исследованы методы интегральной оценки и сравнения формирования активов регионов. Рассмотрена сущ- ность активов и их классификация. Осуществлен расчет интегральных индексов обеспеченности активами районов Черкасской области. Выяснено преимущества метода интегрального анализа регионов.This paper investigates methods for integrated assessment and comparison of assets forming regions. The essence of the assets and their classification. Be settled integral index of assets in Cherkassy region. It is shown advantages of the method of integral analysis regions.
Ключові слова
активи, інтегральна оцінка, суб'єкт господарювання, ранжування, забезпеченість, активы, интегральная оценка, предприятие, ранжирование, обеспеченность, assets, integral evaluation, subject's management, ranking, security
Бібліографічний опис
Молодий вчений : науковий журнал № 2 (17) лютий, 2015 р., Частина 6 – С. 1431-1433. (індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)