Особливості логістичної галузі в аграрному секторі України в умовах війни

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-06-23
Автори
Дяченко, М., Чукіна І.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективнаекономіка
Інструкція
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
ЗагарбницькавійнаРосіїпротиУкраїнизначнозбільшиларизикипродовольчоїбезпеки, спричинилазбоївсільськогосподарськомувиробництві, ланцюгахпоставокіторгівлі, якіпризвелидобезпрецедентногорівнясвітовихціннапродуктихарчуваннятадобрива. Ситуаціянасвітовихаграрнихринках, щосклаласянасередину 2022 року, показалаважливістьукраїнськогоаграрногосекторудляглобальногоринкусільськогосподарськоїпродукціївцілому, тадляекономікиЄвропейськогоСоюзу, зокрема. Устаттірозглянутотеоретичнітапрактичніосновилогістичноюгалузівумовахвійни. Вказано, заякимилогістичнимипроцесамизіткнувсяаграрнийсектор. НаведенівитратитазбиткиякихзазнаютьаграріївнаслідокпадінняекспортувУкраїні. Визначенопотенційніможливостіпокращеннялогістичноїдіяльності. Розглянутопричиниінаслідкизменшенняприбутковостіузв'язкузпідвищеннямціннадобрива, пальнетанаіншінеобхідніресурси, якінеобхіднідлявиробництва. ПоказанінаслідкивідпадінняекспортувУкраїніназерновітатехнічнікультури. Названіпріоритетипозбереженнюекспортутаспрощенніекспортно-імпортнихпроцедурякодинізкритеріїв. Наведенінаслідкивідзмінилогістикитаринківзбутупродукції, щонегативновідобразитисянадіяльностіукраїнськихфермерів, маючинаувазізменшеннярухобіговихкоштів, касовихрозрахунківтощо. Вказанопричиниподальшогозростаннявартостізалізничноїлогістики, збільшеннятарифівдляперевезень, зерновихвантажівтавартостійогозберігання. Відмічено, щовнаслідокнеспроможностізаздалегідьсплачуватиперевезенняагропродукціїагровиробникивтрачаютьдоступдоринківзапривабливимицінами. Встановлено, щоосновнимипроблемамиуперіодвійнидляукраїнськогоаграрногосекторує: окупаціяукраїнськихтериторій, розривлогістичнихланцюгіввсерединікраїни, такіназовні, зменшенняобсягувнутрішньогоринкутазниженнякупівельноїспроможностіукраїнськогонаселення, недостатністьресурсівдлясільськогосподарськоговиробництва, проблемизробочоюсилоютакрадіжкиукраїнськоїсільськогосподарськоїтехнікиіпродукції. Вітчизнянийаграрнийсекторпотребуєпідтримкиякзбоку держави, такізбокуіноземнихфондів, організаційтадержав. Дослідженоперспективиаграрногосекторуупіслявоєннійекономіці. Зокрема, встановлено, щоключовимфакторомрозвиткуаграрногосекторуєлюдськийкапітал. Важливимдлявідновленняаграрногосекторуєрозвитокаграрноїосвітиінауки, створеннястійкихлогістичнихланцюгів, розвитокмалоготасередньогобізнесуурегіонах, інтеграціязконкурентоспроможноюпродукцієюусвітовіринки, адаптаціядоклімату, стійкетаекологічнесільськегосподарство, технологічнийрозвитоктацифровізаціяаграрногосектору.