Песпективнi напрями диверсифiкацiї туристичної дiяльностi в Українi

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-08
Автори
Тимчук, Світлана Володимирівна
Нещадим, Людмила Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Дослiдження сучасних туристичних пiдприємств України свiдчить про те, що умови для їх функцiонування та органiзацiя дiяльностi не вiдповiдає мiжнародним умовам та вимогам, якi ставляться до них. Диверсифiкацiя як економічний механізм виступає певним комбінуванням, проникненням у нові напрями туристичної діяльності, розширенням асортименту послуг; забезпечує компенсацію зниження прибутку на туристичному ринку одних послуг за рахунок прибутковості інших.
Опис
Дослідження перспективних напрямів диверсифікації туристичної діяльності в Україні має велике наукове і практичне значення. З появою нових видів туризму, з видозміною його функцій, класифікація туризму знаходиться в процесі удосконалення і не може вважатися остаточною. Сучасний етап розвитку туризму як ефективної галузі господарства, так і соціально-культурного явища, характеризується переосмисленням його ролі та функцій.Диверсифiкацiя є одним з передових i найбільш ефективних методів розвитку рекреаційної сфери. Проект формування та реалізації стратегії диверсифікації рекреаційної діяльності регіону повинен добре поєднуватися з економічним i соціальним життям даного району. Тому існуючі природні, iсторичнi та культурні чинники необхідно використовувати оптимально в рамках сформованої рекреаційної політики регіону або певної території.
Ключові слова
турист, прибутковість, диверситфікація, економіка, активний потік, асортимент
Бібліографічний опис
Туризм рiзноманiтний за своїми видами є невiд’ємною складовою сучасного економiчного життя. В свiтi вiн визнаний як вагомий чинник економiчного розвитку, має невичерпний потенцiал для динамiчного прогресу, тiсно переплiтається з багатьма галузями економiки, що зумовлює його провiдне мiсце у соцiально-економiчному життi країн. Провiдним фактором зростання туристичного ринку в Українi є його видова диверсифiкацiя, що зумовлена розвитком нових видiв туризму.