Створення та оцінка чотиривидових форм тритикале

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-11
Автори
Діордієва, Ірина Павлівна
Диордиева, Ирина Павловна
Diordiieva, Iryna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. – Уманський національний університет садівництва, Умань, 2015 р. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі з підвищення ефективності селекційного покращення тритикале озимого за 6 низкою господарсько-цінних ознак з використанням пшениці спельти (Triticum spelta L). Доведено, що схрещування тривидових тритикале із пшеницею спельта дозволяють отримати чотиривидові форми тритикале, які поєднують генетичний матеріал чотирьох батьківських видів: пшениці м’якої, твердої, спельти та жита. Вперше створені чотиривидові форми тритикале з використанням пшениці спельти та отримані чотиривидові форми тритикале із пшенично-житніми хромосомними заміщеннями. Показано принципову можливість відбору пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за допомогою фенотипових ознак. Створено сорти чотиривидового тритикале Тактик (Аватар) та Стратег, які передані на державне сортовипробування. Розроблено низку способів створення, відбору та селекції пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале, які забезпечують спрощення процесу відбору хромосомно заміщених форм. Створено колекцію чотиривидових форм тритикале (понад 500 зразків), яку вивчено за показниками господарської цінності та придатності для селекційного покращення тритикале різних напрямків використання.
Опис
Thesis work for a acquiring of academic degree of candidate of agricultural sciences, specialty 06.01.05 – plant breeding and seed production. − Uman National University of Horticulture. – Uman, 2015. Proved that the crossing of threespecies forms of triticale with spelt wheat allow to get fourspecies triticale forms that combine genetic material of four parental species: soft wheat, durum, spelt and rye. First time created fourspecies forms of triticale with using spelt wheat. First time received fourspecies forms of triticale with wheat-rye chromosome substitution. It was shown the principal possibility of selecting of wheat-rye chromosome substituted triticale forms by using phenotypic traits. Was created varieties of fourspecies triticale Tactics (Avatar) and Strateg submitted for examination to the state crop variety testing. Developed methods of creating, selecting and breeding wheat-rye triticale chromosomally substituted forms which provide simplification of selection process of chromosomally substituted forms. Created collection of fourspecies forms of triticale (over 500 samples) which examined on indicators of economic value and suitability for triticale different areas of use selection improvement.
Ключові слова
чотиривидові тритикале, четырехвидовые тритикале, fourspecies triticale, тривидові тритикале, пшениця спельта, схрещування, пшенично-житні хромосомні заміщення, селекція, трехвидовые тритикале, пшеница спельта, скрещивания, пшенично-ржаные хромосомные замещения, селекция, threespecies triticale, spellt wheat, crossing, wheat-rye chromosome substitution, breeding
Бібліографічний опис
Діордієва І.П. Створення та оцінка чотиривидових форм тритикале: автореф. дис. к. с.-г. н: спец. 06.01.05 / І.П. Діордієва. - Умань, 2015. - 24 с.