АКТИВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Крочак О.В.
Матрос О.М.
Михайловина С.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Наукові перспективи
Інструкція
Анотація. Розвиток цифрових технологій обумовлює появу нових явищ і процесів виражених цифровими даними. В статті досліджено поняття, що характеризують об’єкти цифрової трансформації: цифрові активи, крипто валюта, токен, віртуальні активи, цифрові знаки тощо. Встановлено багатоваріантність застосування понять при тотожному їх визначенні. Розглянуто існуючу класифікацію віртуальних активів, що дозволило дати узагальнюючу класифікацію в контексті їх використання, ролі або участі в цифрових процесах. Визначено, що означення об’єктів, які виникають в результаті впровадження цифрової трансформації, не мають однозначного підходу до визначення загальноприйнятого терміну та немає чіткого розмежування призначення і ролі об’єктів цифрової трансформації. Узагальнивши принципи виникнення та використання об’єктів цифровізації пропонуємо об’єднати і узагальнити їх в три групи, залежно від використання, ролі і участі у цифрових процесах: засоби розрахунку (фінансові цифрові об’єкти); електронні товари (товарні цифрові об’єкти); електронні послуги (базові, платформові цифрові об’єкти).
Опис
The development of digital technologies leads to the emergence of new phenomena and processes expressed by digital data. The article explores the concepts that characterize the objects of digital transformation: digital assets, cryptocurrency, token, virtual assets, digital signs, etc. The multivariate application of concepts in their identical definition is established. The existing classification of virtual assets is considered, which allowed to give a generalized classification in the context of their use, role or participation in digital processes. It is determined that the definitions of objects that arise as a result of the implementation of digital transformation do not have an unambiguous approach to the definition of the common term and there is no clear distinction between the purpose and role of objects of digital transformation.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Крочак О.І., Матрос С.О., Михайловина С.О. Активи цифрової трансформації як об’єкти обліку //Наукові перспективи: журнал. 2022. No 4(22) 2022. С. 168-180.