Оцінка в умовах вартісно-орієнтованої звітності

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-04
Автори
Кучеренко Т.Є.
Мельник Л.Ю.
Аніщенко Г.Ю.
Kucherenko T.E.
Melnyk L.Yu.
Anishchenko H. Yu.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
Ключові слова: оцінка, оціночні показники, вартісний вимір, історична собівартість, поточна вартість, справедлива вартість, вартісно-орієнтована звітність. Keywords: evaluation, evaluation indicators, value measurement, historical cost, current value, fair value, value-oriented reporting. У статті досліджено значення оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку та узагальнено її місце у системі сучасної звітності. Визначено вплив теорій на еволюцію оцінки в обліково-звітному процесі. Доведено, що завдяки ідентифікованій властивості оцінка стає основою для формування інформаційних потоків. Проведено характеристику видів оцінок об’єктів бухгалтерського обліку та проаналізовано порядок їх застосування, враховуючи трансформаційні процеси у системі підготовки звітної інформації. Доведено, що оцінка доходів, витрат, фінансових результатів і власного капіталу безпосередньо пов’язана із оцінкою активів і зобов’язань, що забезпечується саме їх визначенням і визнанням. Як послідовний крок в обліково-звітному процесі оцінка є медіатором між ідентифікацією складових господарських операцій з наступною реєстрацією. Крім того, в сучасних умовах розширюється значення оцінки шляхом використання її як інструментом узагальнення та ідентифікації реального стану справ. Звітність, яка складається на базі справедливої оцінки, найбільш реально узагальнює стратегічні конкурентні переваги компаній, їх соціальну й екологічну відповідальність та рівень корпоративного управління. Обґрунтовано, що поступово відбуваються зміни основ оцінки елементів звітності та практики застосування відповідно до її пріоритетів. Встановлено, що у потенційних користувачів звітної інформації зростає зацікавленість в даних, які відображають майбутні доходи та їх вплив на структуру капіталу. Саме формування вартості капіталу сучасних компаній потребує розроблення надійного інструментарію для забезпечення його оцінки. Узагальнено, що вартість власного капіталу не оцінюється, а вартісно вимірюється через оцінку активів, зобов’язань, доходи та витрати. Вартісно-орієнтована звітність має акумулювати інформацію щодо потенційної спроможності суб’єкта економіки нарощувати власний капітал і генерувати грошові потоки. У зв’язку з цим узагальнено методичні підходи до формування звіту про фінансовий стан в умовах вартісно-орієнтованої звітності. З метою удосконалення звітності та розбудови її за вартісно-орієнтованим підходом оцінка об’єктів обліку та показники, які базуються на її основі, здатні сформувати базу для створення найбільш повної системи інформаційного забезпечення. Доведено, що оцінка стає детермінантом стратегії розвитку обліково-звітної системи, ідентифікатором реальних статків і добробуту власників капіталу, найбільш повною мірою охоплює інформаційні потреби усіх груп стейкхолдерів. Вартісні виміри на основі поточної вартості є інструментом ціннісних суджень не лише про фінансово-майновий стан, фінансові результати компанії, а й способом узагальнити майна та бізнесу у світлі нефінансових показників, що відображає реальні потреби інтегрованої звітності.
Опис
The article examines the value of assessment as an element of the accounting method and summarizes its place in the system of modern reporting. The influence of theories on the evolution of evaluation in the accounting and reporting process is determined. It is proven that due to the identified property, the assessment becomes the basis for the formation of information flows. The characteristics of the types of valuations of accounting objects were carried out and the order of their application was analyzed, taking into account the transformation processes in the reporting information preparation system. It is proven that the assessment of income, expenses, financial results and equity is directly related to the assessment of assets and liabilities, which is ensured precisely by their definition and recognition. As a sequential step in the accounting and reporting process, the assessment is a mediator between the identification of the components of business operations with subsequent registration. In addition, in modern conditions, the value of assessment is expanded by using it as a tool for generalization and identification of the real state of affairs. Reporting based on a fair assessment most realistically summarizes the strategic competitive advantages of companies, their social and environmental responsibility, and the level of corporate governance. It is substantiated that there are gradual changes in the basis of assessment of reporting elements and application practices in accordance with its priorities. It has been established that potential users of reporting information are increasingly interested in data that reflect future income and their impact on the capital structure. It is the formation of the capital value of modern companies that requires the development of reliable tools to ensure its assessment. In general, the value of equity is not estimated, but is measured in value through the assessment of assets, liabilities, income and expenses. Value-oriented reporting should accumulate information on the potential ability of an economic entity to build up its own capital and generate cash flows. In this regard, methodical approaches to the formation of the financial status report in the conditions of value-oriented reporting are summarized. In order to improve reporting and develop it according to a value-oriented approach, the assessment of accounting objects and the indicators based on it can form the basis for creating the most complete information support system. It has been proven that the assessment becomes a determinant of the strategy of development of the accounting and reporting system, an identifier of the real wealth and well-being of capital owners, and covers the informational needs of all groups of stakeholders to the fullest extent. Value measurements based on current value are a tool for value judgments not only about the financial and property status, financial results of the company, but also a way to summarize property and business in the light of non-financial indicators, which reflects the real needs of integrated reporting.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є., Мельник Л.Ю., Аніщенко Г.Ю. Оцінка в умовах вартісно-орієнтованої звітності. Ефективна економіка: електронний фаховий журнал. 2023. № 4. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1415/1425