Метод конкретних ситуацій у формуванні професійної комунікативної компетенції майбутніх фахівців немовного профілю

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Фернос, Юлія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
Стаття розглядає теоретичний аспект використання методу конкретних ситуацій із метою формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців немовного профілю на заняттях із іноземної мови за професійним спрямуванням. Цей метод має свої особливості. Він несе сильний мотиваційний заряд, орієнтуючи майбутніх фахівців на оволодіння спеціальними про- фесійними комунікативними знаннями, уміннями та навичками. Застосування цього методу дозволяє обґрунтовано говорити про те, що завдяки такому підходу до навчання мова стає не метою навчання, а засобом, за допомогою якого майбутні фахівці вчаться комунікації та, крім того, знайомляться з особливостями фахової системи країни, мова якої вивчається. Викладач вирішує завдання вдоскона- лення рівня володіння студентами іноземною мовою. Програма курсу іноземної мови за професійним спрямуванням містить певний набір лексичних одиниць і граматичних явищ, що підлягають засво- єнню та контролю. Поєднання певних завдань курсу з іноземної мови за професійним спрямуванням вимагає адаптації такого методу та зумовлює специфіку застосування на аудиторних заняттях.
Опис
Ключові слова
метод конкретних ситуацій, заклад немовного пофілю, професійна комунікативна компетентність
Бібліографічний опис
Лазарєв О. В., Фернос Ю. І. Метод конкретних ситуацій у формуванні професійної комунікативної компетенції майбутніх фахівців немовного профілю. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 73. Т. 2. С. 77-82.