Адаптивні елементи технології вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Кучер Інна Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Кваліфікаційна наукова праця присвячена актуальним питанням вивченню адаптивних елементів технології вирощування васильків справжніх в умовах Правобережного Лісостепу України. Розглянуто спектр адаптивної мінливості, узагальнено методи добору та оцінки різних сортів, вивчено оптимальні строки висаджування розсади, кращі форми абсорбенту за адаптивної технології культури в умовах Правобережного Лісостепу України. У першому розділі проаналізовано дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, розглянуто класифікацію, морфологічну та біологічну характеристику, харчову цінність, народно-господарське значення та особливості технології вирощування васильків справжніх. Обґрунтовано необхідність використання абсорбентів для отримання вищої врожайності васильків справжніх. Дослідження виконувалися впродовж 2019–2021 рр. в умовах навчально-виробничого відділу Уманського національного університету садівництва. Програмою досліджень передбачалося вивчення адаптивної здатності сортів васильків справжніх; виявлення кращого строку висаджування розсади; вивчення ефективності застосування абсорбенту на продуктивність васильків справжніх. Дослідження адаптивно-продуктивного потенціалу сортів показало, що максимальну площу листків формували сорти Темний опал, Рутан (25,1-26,7 мм2 ), що в свою чергу впливало і на рівень врожайності. Результати 3 визначення активності антиоксидантних ферментів і пігментного комплексу листків показали, що підвищення цих показників у деяких сортів васильків справжніх вказує на їх посухостійкість. Аналізуючи масу однієї рослини видно, що більшим показником відзначився лише сорт Темний опал – 312,90 г, показник якого на 9,53 г більший від контрольного варіанту. Кореляційно регресійним аналізом впливу показників росту і розвитку на врожайність васильків справжніх виявлено тісний зв’язок між господарсько цінними ознаками, та на основі цього розроблено перспективну модель сорту, що сприятиме не тільки підвищенню ефективності технології вирощування, а й зменшенню витрат. Найбільш адаптивними виявилися сорти Бадьорий (КАА = 1,13), Темний опал (КАА = 1,16). За якісними показниками кращими були Єреванський та Бадьорий, які вирізняються високим вмістом аскорбінової кислоти і цукрів. У результаті одержаних експериментальних даних сорти васильків справжніх Темний опал і Бадьорий є найбільш врожайними та досить стабільними за даною ознакою і високоадаптивними за комплексом параметрів (КАА = 1,13 – 1,16; Hom = 89,55 – 96,23) та характеризуються покращеними показниками біохімічного складу. Розроблена у результаті досліджень модель сорту васильків справжніх сприятиме стабілізації та підвищенню ефективності агроценозу. Підібрано кращі строки висаджування розсади у відкритий ґрунт для сортів Рутан та Бадьорий. Найбільшу кількість листків відмічено у сорту Рутан, показники якого були на рівні 187,5–237,4 шт./росл. Сорт Бадьорий характеризувався меншою кількістю листків та краще себе проявив за висаджування у першій декаді травня, маючи 214,1 шт./росл. Васильки справжні сорту Бадьорий мали більший листковий індекс, ніж сорт Рутан. Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що за висаджування розсади у першій декаді травня площа листків у сорту Бадьорий більш інтенсивно наростає. 4 Проаналізувавши структуру врожаю видно, що сорти по-різному реагували на строк висаджування розсади. Для сорту Бадьорий кращим виявився контрольний строк висаджування у першій декаді травня, отримавши 44,6 % листків, а для сорту Рутан кращим строком була третя декада квітня з показником 53,2 % листків. Вивчення різних строків висаджування розсади васильків справжніх показало істотну зміну кореляційних зв’язків між змінними. Аналізуючи залежність між вмістом хлорофілів, масою рослини та врожайністю, виявлено дуже сильний та сильний зв’язок між масою рослини та вмістом хлорофілу. Застосування абсорбенту «Maxi Marin» у формі гелю сприяло збільшенню запасів продуктивної вологи. У середньому за три роки застосування гелю збільшило цей показник відносно контролю на 24–43% у травні; 15–43% у червні; 22–32% у липні. Результати дослідження активності антиоксидантних ферментів та пігментного комплексу листя показали, що підвищення активності даних ферментів у контрольних варіантах сортів васильків справжніх свідчить про їх стійкість до посухи. З отриманих даних видно, що застосування абсорбенту у формі гелю сприяло значному збільшенню кількості листя на рослині (+7,26% у сорту Бадьорий і 5,71% у сорту Рутан). Також застосування абсорбенту сприяло збільшенню виходу сухої речовини, незалежно від форми абсорбенту (+0,25 - 0,45 кг/га у сорту Бадьорий та 0,20 – 0,30 у сорту Рутан). Застосування абсорбентів сприяло збільшенню вмісту хлорофілу a + b, але із застосуванням абсорбенту у формі гелю збільшення було найбільш значущим для контролю. Більш високу врожайність спостерігали при застосуванні абсорбенту у формі гелю. Таким чином, урожайність сортів Бадьорий та Рутан була на рівні 16,43 та 11,29 т/га. Рівень рентабельності вирощування сортів васильків справжніх становив 58 - 85 %. Вищий показник спостерігався у сорту Темний опал та Бадьорий. 5 Найвищу суму чистого прибутку отримано у сорту Бадьорий за висаджування розсади у першій декаді травня. Рівень рентабельності за застосування різного строку висаджування розсади для сорту Бадьорий складав 86–104 %. За результатами досліджень досить ефективним є вирощування васильків справжніх залежно від сорту і внесеного абсорбенту. Аналіз одержаних показників показав, що вищу суму умовно чистого прибутку отримано за внесення гелю. Рівень рентабельності вирощування сорту Бадьорий за внесення гелю складає 117 %, сорту Рутан – 50 %. Оскільки коефіцієнт енергетичної ефективності в усіх дослідах і варіантах був вищим одиниці, то досліджувані елементи технології виявилися ефективними. Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень, застосовуючи адаптивні сорти з оптимальними строками висаджування та використанням абсорбентів створено адаптивну технологію вирощування васильків справжніх в умовах нестабільного зволоження в зоні Правобережного Лісостепу України.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кучер І.О. Адаптивні елементи технології вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство). Уманський національний університет садівництва, Умань, 2022 р
Колекції