Теоретичні основи регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Polish Journal of Science
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню генезису поняття «підприємництво», аналізу та обґрунтуванню основних підходів щодо трактування сутності підприємництва, визначення чинників, що зумовлюють розвиток вітчизня- ної підприємницької діяльності. У процесі дослідження було розглянуто наукові підходи щодо сутності підприємництва внаслідок відсут- ності єдиного підходу щодо трактування цієї категорії. Запропоновано трактувати категорію підприємництво як стан економіки, що забезпечує незалежність та самостійність, функціонування суб’єктів господарювання всіх організаційно-правових форм із використання економічних механізмів, що забезпечують стабільність та розви- ток національної економіки.
Опис
The article is devoted to the research of the genesis of “entrepreneurship”concept, to the analysis and substantiation of the main approaches to the interpretation of the essence of entrepreneurship, identification of factors that determine the development of domestic entrepreneurship. In the course of the research the authors have considered scientific approaches to the essence of entrepreneurship due to the absence of the unified approach to the interpretation of this category. The authors have suggested to interpret the category of entrepreneurship as a state of the economy that ensures independence and autonomy, the functioning of economic entities of all organizational and legal forms with the use of economic mechanisms that ensure the stability and development of the national economy.
Ключові слова
аграрна сфера, підприємницька діяльність, підприємницький дохід, організаційно-правові форми,
Бібліографічний опис
Бечко В.П, Бечко Я.В., Улянич Ю.В. Теоретичні основи регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері. Polish Journal of Science №37, 2021. VOL. 1. Warszawa, Poland. С.17-23