Адсорбція гумусових речовин лесовидним суглинком

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Беручи до уваги те, що місцевий чорноземний ґрунт, при його тривалому сільськогосподарському використанні в польових сівозмінах без застосування добрив, має близько 1,5% органічного вуглецю від маси ґрунту після промивання 0,1н NaOH без декальцинації, а при проведенні декальцинації в такому грунті залишається біля 0,97% органічного вуглецю, нами було зроблено висновок про те, що за умов проведеного експерименту можливо виявити лише близько 50% адсорбційного потенціалу лесовидного суглинку що до адсорбції гумусових речовин. Таким чином даний метод можливо пропонувати для визначення найменшого рівня вмісту гумусу в грунтах сформованих на лесовидному суглинку при застосуванні поправочних коефіцієнтів на який потрібно множити отримані данні вмісту адсорбованих гумусових речовин грунтотворчою породою. Виходячи з результатів наших досліджень поправочний коефіцієнт для чоронзему опідзоленого за даних умов існування агроценозу повинен бути на рівні 2, хоча дана цифра потребує уточнень в послідуючих дослідженнях. Значна частина гумусових речовин з витяжки 0,1н NaOH адсорбується на суглинку в вигляді гуміну. В зв’язку з цим нема підстав припускати, що хімічна будова речовин гуміну значно відрізняється від будови органічних речовин, що екстрагується розчином 0,1н NaOH.
Опис
Taking into account the fact that the local chernozem soil, with its long agricultural use in field crop rotation without fertilizer application, has about 1.5% of organic carbon after soil washing with 0.1N NaOH without decalcification, and when decalcification in such soil remains about 0.97% of organic carbon, we concluded that, under the conditions of the experiment, it is possible to detect only about 50% of the adsorption potential of the loamy loam in relation to the adsorption of humic substances. Thus, this method can be proposed to determine the lowest level of humus content in soils formed on a loessy loam when applying correction coefficients by which to multiply the obtained data of the content of adsorbed humic substances by soil-forming rock. Based on the results of our studies, the correction coefficient for chronzema ashed under agrocenosis conditions should be at level 2, although this figure needs to be refined in subsequent studies. Much of the humus from the 0.1N NaOH hood is adsorbed onto the loam as humic. In this regard, there is no reason to believe that the chemical structure of humic substances is significantly different from the structure of organic substances extracted with 0.1N NaOH solution.
Ключові слова
система удобрення, родючість грунту, fertilization systems, adsorption of humus substances
Бібліографічний опис
Світовий В.М. Адсорбція гумусових речовин лесовидним суглинком / В.М. Світовий, О.М. Геркіял // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Умань, 2011. – С. 107-108.