Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus monogyna Jacq.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Осіпов, Михайло Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
У дисертаційній роботі представлено теоретичні узагальнення й аналіз експериментальних даних, які характеризують біоекологічні та лісівничі властивості глоду одноматочкового у лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України. Вивчено властивості глоду одноматочкового як компонента біоценозу, досліджено проходження фенологічних фаз, особливості плодоношення, динаміку росту та розвитку надземної і підземної частини, природне поновлення, розмноження і вирощування, вплив глоду на розклад органічного опаду дуба та розповсюдження грунтових безхребетних тварин в ризосфері цих порід. Вивчено народногосподарське значення глоду одноматочкового, нектаропродуктивність та кормові властивості гілкового корму. Встановлений позитивний вплив глоду одноматочкового на головні лісотвірні породи, що дозволяє раціонально використовувати його при вирощуванні лісових насаджень і лісомеліорації на землях, не придатних для сільськогосподарського використання. Запропоновані заходи із збереження і введення глоду одноматочкового у лісові насадження різного призначення. / В диссертационной работе представлены теоретические обобщения и анализ экспериментальных данных, которые характеризуют биоэкологические и лесные свойства боярышника однопестичного в лесных насаждениях Правобережной Лесостепи Украины. Изучены свойства боярышника однопестичного как компонента биоценоза, особенности его возобновления, размножения и выращивания. Проведена оценка возможности введения боярышника однопестичного в лесные насаждения различного назначения. Данные, полученные в ходе исследования, характеризуют влияние боярышника однопестичного на основные лесообразующие породы, что позволяет рационально использовать его при выращивании лесных насаждений и лесомелиорации на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. / The dissertation gives a detailed theoretical synthesis and analysis of the experimental data characterizing the bioecological and forest features of hawthorn onecarpellary in the forests of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The features of hawthorn onecarpellary as the component of ecological community has been studied. The passage of phonological phases, fruiting features, dynamics of growth and development of aboveground and underground parts, natural regeneration, reproduction and growing, effect of Hawthorn on the decomposition of organic precipitation of oak and distribution of soil invertebrates in the soil of these rocks have been investigated. The economic importance of Hawthorn onecarpellary, the forage properties of the branch feed have been studied. The positive effect of Hawthorn onecarpellary on the main species, which allows efficient use of it while growing forest plantations and forest improvements on the unsuitable land for agricultural use was found. The conservation and introduction of Hawthorn onecarpellary in the forest plantations of different purposes are given.
Опис
Ключові слова
глід одноматочковий, підлісок, поновлення, плодоношення, лісова підстилка, коренева система, боярышник однопестичный, подлесок, Hawthorn onecarpellary, underbrush
Бібліографічний опис
Осіпов М.Ю. Лісівничі особливості глоду одноматочкового (Crataegus monogyna Jacq.) та використання його в умовах Правобережного Лісостепу України [Текст] : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / М.Ю. Осіпов; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". - Львів : [б. и.], 2014. - 20 с.