Оцінювання особливостей стеблового апарату сортів троянд групи флорібунда в умовах Правобережного Лісостепу України

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Бровді Анна Андріївна
Валентин Васильович Поліщук
Anna Andriivna Brovdi
Valentin Vasyliovych Polishchuk
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Сільське господарство та лісівництво / Agriculture and forestry
Інструкція
Анотація. Здійснено оцінювання особливостей стеблового апарату 20 сортів троянд групи флорібунда в умовах Правобережного Лісостепу України, які відрізняються за походженням, морфологічними та декоративними ознаками, а також за стійкістю до агрокліматичних факторів навколишнього середовища. Встановлено, що габітус куща та його висота мають важливе значення при відборі сортів троянд для озеленення, оскільки саме ці ознаки формують об’єкт озеленення. У результаті проведених досліджень встановлено, що інтродуковані нами сорти троянд групи флорібунда у переважній більшості відносяться до високих або рослин середньої висоти з напівпрямим габітусом. Серед досліджених сортів є такі, у яких середнє значення висоти перевищувало 100 см, а саме сорт Pomponella, Lovely Green та Novalis. Їх віднесено до дуже високих сортів. Сорт Friesia, середнє значення висоти якого становило 39 см, нами віднесено до дуже низьких. Визначено, що діаметр куща напряму залежить від габітусу сорту та його висоти. Діаметр кущів досліджених сортів варіював у межах 38-94 см, з найвищим його значенням у сорту Novalis та найнижчим у сортів Friesia і Santa Monika. Досліджуючи сорти троянд групи флорібунда у динаміці їхнього росту по рокам нами було встановлено, що максимальний приріст довжини пагонів, спостерігають у дворічних рослин, з максимальним значенням довжини пагонів дослідних генотипів на третій вегетаційний період. Найбільш істотний приріст довжини пагонів спостерігали у дворічних рослин сорту Pomponella та Carmagnola. Довжина їх пагонів зросла більш, ніж на 100%, порівняно з попереднім вегетаційним періодом. Починаючи з четвертого року приріст довжини пагонів рослин значно уповільнюється. Суттєвий приріст довжини пагонів у чотирирічних рослин спостерігали лише у сорту Pomponella - 15%. У сортів Goldelse, Henri Matisse, Let's Celebrate та Gebruder Grimm упродовж досліджень спостерігали стабільний приріст з різницею не більше, ніж 4 %. Відповідна динаміка росту, у першу чергу, пов’язана з особливостями їхнього онтогенезу і може змінюватися залежно від їх індивідуального розвитку та умов навколишнього середовища. Ключові слова: троянди, габітус, стебловий апарат, довжина пагона, декоративність, озеленення. ANNOTATION ESTIMATION OF HEIGHT AND HABITUS OF THE STEM APPARATUS OF FLORIBUNDA ROSE VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE Peculiarities of the stem apparatus of 20 Floribunda rose varieties which differ in origin, morphological and decorative features, as well as resistance to agro-climatic environmental factors, in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine are evaluated. It has been established that the habitus of the bush and its height are important in the selection of rose varieties because these features form the object of landscaping. As a result of the conducted research, it was established that the floribunda rose varieties are mostly tall or medium-height plants with a semi-upright habit. Among the studied cultivars are those in which the average value of height exceeded 100 cm, namely Pomponella, Lovely Green and Novalis. They are classified as very high varieties. We classified the Friesia variety as very low. The average value of the height of this variety was 39 cm. It was determined that the diameter of the bush directly depends on the habit of the variety and its height. The diameter of the bushes of the studied varieties varied between 38-94 cm, with the highest value in Novalis and the lowest in Friesia and Santa Monika. The study of the Floribunda rose varieties in the dynamics of their growth over the years showed that the maximum increase in the length of the shoots is observed in two-year-old plants, with the maximum value of rose shoots length in the third growing season. The most significant increase in shoot length was observed in two-year-old plants of the Pomponella and Carmagnola. The length of their shoots increased by more than 100% compared to the previous growing season. Starting from the fourth year, the increase in the length of the shoots slows down significantly. A significant increase in the length of shoots in four-year-old plants was observed only in Pomponella variety 15%. In Goldelse, Henri Matisse, Let's Celebrate and Gebruder Grimm, stable growth was observed throughout the research with a difference of no more than 4%. The corresponding growth dynamics is primarily related to the peculiarities of their ontogenesis and may change depending on their individual development and environmental conditions. Key words: roses, habitus, stem apparatus, shoot length, landscaping.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бровді А.А., Поліщук В.В. Оцінювання особливостей стеблового апарату сортів троянд групи флорібунда в умовах Правобережного Лісостепу України. Сільське господарство та лісівництво. 2023. № 29. С. 55-62. DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2-5 / Brovdi A.A., Polishchuk V.V. Evaluation of the features of the stem apparatus of rose varieties of the floribunda group in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Agriculture and forestry. 2023. № 29. С. 55-62. DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2-5