Місцеве оподаткування як інструмент регіонального розвитку

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Житомир: Поліський університет
Інструкція
Економічний розвиток держави знаходиться у безпосередньому взаємозв’язку з розбудовою регіонів. І з даної позиції актуальною є необхідність підбору дієвих фінансових інструментів, що нададуть можливість органам місцевого самоврядування створити ефективний механізм фінансово-бюджетного забезпечення. З-поміж переліку таких інструментів одним з найактивніших і найпотужніших у плані формування доходної бази місцевих бюджетів є оподаткування, зокрема система місцевих податків і зборів. Місцеві податки та збори є предметом уваги і науковців, і практиків, адже їх зважений перелік і механізм функціонування визначає не лише успішність розвитку територій, а й дає можливість зекономити ресурси державного бюджету за рахунок зменшення обсягів видатків у вигляді дотаційних коштів.
Опис
The economic development of the state is directly related to the development of regions. And from this position, the need to select effective financial instruments that will enable local self-government bodies to create an effective mechanism of financial and budgetary support is urgent. Among the list of such instruments, one of the most active and powerful in terms of forming the revenue base of local budgets is taxation, in particular the system of local taxes and fees. Local taxes and fees are the subject of attention of both scientists and practitioners, because their weighted list and functioning mechanism determines not only the successful development of territories, but also provides an opportunity to save state budget resources by reducing the amount of expenditures in the form of subsidy funds.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Місцеве оподаткування як інструмент регіонального розвитку. Збірник праць учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фінансові інструменти регіонального розвитку» (27 жовтня 2021 р.). Том 1. Житомир: Поліський університет, 2021. 140 с. (С. 77–81)