ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економіка АПК
Інструкція
В статті розглянуто основні проблеми сільського господарства України, зокрема стан державної підтримки сільського господарства. А також визначено всі можливі перспективи та шляхи подолання недоліків. На прикладі Черкаської області було розглянуто стан сільськогосподарських підприємств, надану державну підтримку сільськогосподарському виробництву за рахунок бюджетних дотацій. Були зроблені певні висновки з пропозиціями до них. Незадовільний стан сільськогосподарських підприємств, низький рівень рентабельності, велике відставання галузі тваринництва від галузі рослинництва, зменшення обсягів фінансування з боку держави, все це значною мірою впливає на рівень конкурентоспроможності підприємств. В результаті ми маємо низько розвинуту галузь АПК, хоча вона має великий потенціал для розвитку в майбутньому і може вивести країну з затяжної кризи, тому підтримка агропромислової галузі повинна стати для галузі першочерговою.
Опис
The basic problems of Ukrainian agriculture were examined in the article, in particular the level of agricultural supports by government. And also all possible perspectives and ways of overcoming were identified. For example, Cherkassy region, the state agricultural enterprises, provided state support for agricultural subsidies from the budget. There have been some conclusions on proposals to them. The unsatisfactory state of agricultural enterprises, low level of profitability, large lag of industry of stock-raising, is from industry of plant-grower, reduction of volumes of financing from the side of the state, all of it largely influences on the level of competitiveness of enterprises. As a result we have the low developed industry of АПК, although she has large potential for development in the future and can show a country out of the protracted crisis, that is why support of agro industrial industry must become for industry near-term.
Ключові слова
аграрний сектор, державна підтримка, конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, конкурентне середовище, галузь рослинництва, галузь тваринництва.
Бібліографічний опис
Пташник С. А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 2. С.74 – 78.