РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Улянич, Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків: ХНАДУ
Інструкція
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади діагностики рентабельності підприємства. Метою дослідження є аналіз основних показників рентабельності підприємств України та ви- значення напрямів її підвищення. Методологічною основою дослідження є фундаментальні основи економічної теорії, законодавчі та нормативні акти України з питань оцінки фінансової діяльності підприємств, теоретичні та науково- практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців із проблем теорії та практики управління прибутковістю підприємств. У процесі дослідження використано монографічний, абстрактно-логічний підхід до вивчення теоретичних і практичних проблем аналізу фінансового стану підприємств та форму- вання понятійного змісту категорії ,,рентабельність”; порівняння, аналізу та синтезу – при вивченні думок вчених стосовно визначення цього формулювання; фінансового аналізу, групування та порівняння – для визначення фінансових показників, які необхідні для діагностики рентабельності підприємств України; статистичного порівняння – для зіставлення даних підприємств у динаміці; структурний і системний методи – для розробки основних напрямів формування збалансованої системи показників оцінки рентабе- льності підприємств; діалектичний – при узагальненні матеріалів та обґрунтуванні теоретичних ре- зультатів дослідження. В статті узагальнено трактування економічної сутності рентабельності підприємства, розг- лянуто методичні аспекти формування системи показників її оцінки, проаналізовано індикатори рента- бельності підприємств України за видами економічної діяльності та наведено напрями її підвищення. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні методичних підходів до аналізу рента- бельності підприємств, що включають систему ключових індикаторів і дозволяють своєчасно виявити необхідність зміни пріоритетів в управлінні прибутковістю підприємств.
Опис
The subject of the research is theoretical and methodological fundamentals of diagnostics of the enterprise profitability. The purpose of research is an analysis of key indices of Ukrainian enterprises profitability and identifying its ways of improvement. The methodological basis of the research is the fundamentals of economic theory, laws and regulations of Ukraine on evaluation of financial activity of enterprises, theoretical and scientific-practical investigations of domestic and foreign scholars on the issues of theory and practice of management of the enterprise profitability. In the process of investigation were used such methods as: monographic, abstract and logical approach to the study of theoretical and practical aspects of analysis of the enterprise financial state and formation of conceptual content of the category ‘profitability’; comparison, analysis and synthesis – during the study of scientists opinions on the definition of its formulation; financial analysis, grouping and comparison – to determine the financial indices required for the diagnostics of Ukrainian enterprises profitability; statistical comparison – to compare these enterprises by dynamics; structural and system methods – to develop basic directions of forming balanced system of indices of enterprises profitability evaluation; dialectic – during generalizing materials and substantiating theoretical research results. The interpretation of the economic essence of the enterprise profitability is summarized in the article, methodical aspects of forming the system of evaluation indices are considered, profitability indicators of Ukrainian enterprises by the types of economic activity are analyzed and ways of its improvement are presented.
Ключові слова
фінансовий стан, рентабельність, власний капітал, прибутковість, рентабель- ність сукупного капіталу, financial state, profitability, equity capital, revenue position, aggregate capital profitability
Бібліографічний опис
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського націона- льного автомобільно-дорожнього університету. – №1 (8), том 2 – 2015. – Харків: ХНАДУ, 2015 –С. 58- 62