ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2008
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ" УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Інструкція
Узагальнено економічну природу земельних рентних платежів. Розглянуто засади формування рентних доходів як об’єкта справляння обов’язкових платежів за сільгоспугіддя. Проаналізовано розвиток системи земельних рентних платежів та обґрунтовано необхідність внесення змін до законодавства в частині поліпшення фінансового регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано особливості функціонування обов’язкових земельних платежів в галузі на сучасному етапі. Наведено оцінку діючих механізмів справляння окремих форм земельних платежів - земельного податку, плати за оренду землі, спеціального податкового режиму на базі оподаткування земельних угідь. Обґрунтовано пропозиції щодо формування інструментарію системи обов’язкових платежів за сільськогосподарські угіддя. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму обчислення та сплати податку за користування сільгоспугіддями, плати за оренду земельних угідь та фінансового регулювання операцій з земельними ділянками.
Опис
The theoretical principles of the landed rent payments agrarian branch of economy are generalized. The features of formation rent returns as an object of correlation of obligatory payments for the agricultural lands are considered. The development of the system of obligatory payments for the domain, use, order of plots of land in Ukraine is analyzed and land legislation is offered. The features of functioning of the obligatory land payments in a branch on a modern stage are set. The operating mechanisms of land tax, payments for the base of land, dedicated tax mode on a base of taxation of land are analyzed, their present failings are found out. The suggestions in relation to the subsequent forming of the system of obligatory payments for the agricultural land are proposed. The ways of improvement of a mechanism of calculation and payments of land tax, payments branch and also financial adjusting of market operations of plots of land are offered to intensification of stimulating influence of land taxation on production development and improvement of the mechanism of estimate and land-tax payment are offered.
Ключові слова
земельна рента, рентні доходи, земельні рентні платежі, податкове регулювання, система обов’язкових платежів, земельний податок, фіксований сільгоспподаток, плата за оренду землі, спеціальний податковий режим
Бібліографічний опис
Боровик, Петро Миколайович. Формування системи обов'язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : за спец. 08.00.08 / П. М. Боровик . – Київ : 2008 . – 21 с.