СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-10
Автори
Березовський, Андрій Павлович
Трус, Олександр Миколайович
Прокопенко, Едуард Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кременчук: КрНУ
Інструкція
Проаналізовано стан виробничого травматизму за галузями економіки підприємств України за 2017–2020 рр. та виявлені основні причини його виникнення. Встановлено, що показники виробничого травматизму мають тенденцію до зниження рівня кількості потерпілих від нещасних випадків, проте рівень смертельного травматизму залишається на високому рівні. В 2019 році порівняно з 2017 роком, кількість потерпілих від не-щасних випадків зменшилась на 11,5 %, а рівень смертельного травматизму збільшився на 23,5 % відповідно. У зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID–19) в 2020 році відбулося різке збільшення кількості по-терпілих від нещасних випадків на виробництві – 6646 осіб (в т.ч. смертельно – 393), що більше на 51,3 % порі-вняно з 2019 роком, з них 3054 потерпілих (в т.ч. смертельно – 66) від випадків гострого професійного захво-рювання з діагнозом COVID–19. Кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом без урахування гос-трих професійних захворювань на COVID–19 зменшилась на 18,3 %, в т.ч. смертельно травмованих – на 20,2 %. До найбільш травмонебезпечних галузей економіки підприємств України відносяться: охорона здоров’я, добувна промисловість і розроблення кар’єрів; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування та будівництво. Серед основних причин настання нещасних випадків перше місце займають організаційні (62,9 %), друге – психофізіологічні (19,5 %), третє – технічні (11,0 %), четверте місце – інші причини (6,6 %).
Опис
Ключові слова
виробничий травматизм, смертельний травматизм, нещасний випадок, гостре професійне захворювання, галузі економіки підприємств, безпека праці
Бібліографічний опис
65. Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Стан виробничого травматизму за галузями економіки підприємств в Україні. Вісник КрНУ імені М. Остроградського. 2021. Вип. 4(129). С. 90–97.