Формування продуктивності пшениці озимої під впливом погодних умов та азотних підживлень в умовах Правобережного Лісостепу.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Господаренко, Григорій Миколайович
Черно, Олена Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: Середняк Т.К.
Інструкція
Висвітлено результати досліджень впливу застосування різних доз та строків застосування азотних добрив на врожайність, фізичні та технологічні показники якості зерна пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, система удобрення пшениці озимої потребує уточнення, оскільки результати досліджень, отримані в різних ґрунтово-кліматичних зонах, часто мають суперечливий характер, а в роки з посушливими умовами вплив добрив на формування продуктивності культури різко знижується, а приріст нівелюється. Тому є необхідність корегування дози мінеральних добрив залежно від запасів продуктивної вологи у ґрунті. Мета досліджень – вивчення зміни урожайності та технологічних властивостей зерна пшениці озимої під впливом погодних умов та азотних підживлень на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу. З’ясовано, що завдяки азотним підживленням врожайність зерна підвищується на 14–54 %. Не виявлено істотного впливу доз і строків застосування азотних добрив на показник натури зерна. Достовірність апроксимації між масою 1000 зерен і натурою зерна була високою (R2 = 0,91). Істотні прирости вмісту білка і клейковини одержано у варіантах досліду N60 + N60 та N60 + N60+ N30. Виявлено дуже сильну кореляційну залежність (R = 0,96) між вмістом білка та показником седиментації. Вміст крохмалю мав тенденцію до зниження зі збільшенням доз добрив. Встановлено зворотну кореляційну залежність (R = –0,95) між вмістом білка і крохмалю. Дослідження потрібно продовжити з метою більш детального визначення впливу взаємодії погодних умов і рівня азотного живлення пшениці озимої у підзоні нестійкого зволоження на формування хлібопекарських властивостей зерна та якості випеченого хліба.
Опис
Ключові слова
пшениця озима, азотні підживлення, якість зерна
Бібліографічний опис
104. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Формування продуктивності пшениці озимої під впливом погодних умов та азотних підживлень в умовах Правобережного Лісостепу . Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред. О. І. Улянич. Дніпро: Середняк Т.К., 2021 С. 29-53.