Специфіка податкових систем країн світу та України

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Прокопчук, Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: КНЕУ
Інструкція
У статті представлені результати дослідження сучасних податкових систем розвинених країн світу. З'ясовано специфіку їх побудови та охарактеризовано особливості їх структури, зокрема в частині співвідношення прямих і непрямих податків. Розглянуто базові моделі світових податкових систем (англосаксонську, євроконтинентальну, латиноамериканську і змішану) та їх ключові класифікаційні ознаки. Особливу увагу приділено оцінці співвідношення непрямого і прямого оподаткування у світових податкових системах. В статье представлены результаты исследования современных налоговых систем развитых стран мира. Выяснено специфику их построения и охарактеризованы особенности их структуры, в частности в части соотношения прямых и косвенных налогов.Рассмотрены базовые модели мировых налоговых систем (англосаксонскую, евроконтинентальну, латиноамериканскую и смешанную) и их ключевые классификационные признаки. Особое внимание уделено оценке соотношения косвенного и прямого налогообложения в мировых налоговых системах. The article presents the results of the study of modern tax systems of developed countries. It was found the specifics of their construction and describes the features of their structure, particularly in terms of the ratio of direct аnd indirect taxes. Are considered basic models of the world's tax systems (Anglo-Saxon, Evrokontinentalnya, Hispanic and Mixed) and their key classification features. Particular attention is paid to assessing the ratio of indirect and direct taxation in the tax systems of the world.
Опис
Ключові слова
податки, податкова система, податкова політика, прямі податки, непрямі податки, налоги, налоговая система, налоговая политика, прямые налоги, косвенные налоги, taxes, tax system, tax policy, direct taxes, indirect taxes
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т. Специфіка податкових систем країн світу та України / О. Т. Прокопчук // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2–3. – С. 94–101.