Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2009
Інструкція
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств та розробці організаційно-методичних рекомендації щодо його оптимізації. Викрито автентичність змісту та дизайну механізму фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням таргетування. Ідентифіковано джерела фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств та здійснено їх характеристику. Узагальнено світовий досвід щодо фінансування сільськогосподарських підприємств та запропоновано конструктивні напрями його екстраполяції. Обґрунтовано доцільність створення спеціального Фонду фінансових альтернатив на загальнодержавному рівні, що передбачає якісно нові концептуальні підвалини побудови гармонійних взаємовідносин між сільськогосподарськими підприємствами, підприємствами переробки, фінансово-кредитними інституціями та державою.
Опис
Dissertation was dedicated to the research of theoretical and practical aspects of financing operational activity of agricultural enterprises in the modern conditions. The sources of financing operational activity of agricultural enterprises are identified and carried out their reference. The tendencies of financing an operating activity in the agricultural enterprises and factors of influencing on its parameters are displayed. The estimation of efficiency and expedience of financing an operating activity in the agricultural enterprises is carried out and the organizationalmethodical recommendations in relation to its optimization are developed. The world experience in relation to financing agricultural enterprises is generalized and suggested structural directions of its extrapolation. Authentic of content and design of mechanism of financing an operating activity of agricultural enterprises in the diffusive economic space is revealed. The diagnostics of saturation of short-term crediting of agricultural enterprises is carried out and defined the drivers of its activating and modernization.
Ключові слова
фінансування, джерела фінансування, механізм фінансування, операційна діяльність, сільськогосподарські підприємства, оптимізація фінансування
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04. "Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / С.А. Власюк. - Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2009. - 20 с.