Удосконалення складових податкових надходжень як напрям посилення децентралізації місцевих бюджетів

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ, ВЦ НУБіП України, 2015
Інструкція
Обрання Україною проєвропейського напряму розвитку загострило питання децентралізації місцевих бюджетів. Однак бюджети місцевого самоврядування досі залишаються значною мірою залежними від державного бюджету, хоча перелік делегованих на місця центральними органами повноважень значно розширився. Саме тому постає питання перегляду джерел формування доходів місцевих бюджетів, зокрема – їх податкових надходжень.
Опис
Выбор Украиной проевропейского пути развития обострил вопрос децентрализации местных бюджетов. Однако органы местного самоуправления до сих пор остаются в значительной степени зависимыми от государственного бюджета, хотя перечень делегированных на места центральными органами власти полномочий в значительной степени расширился. Именно поэтому встает вопрос о пересмотре источников формирования доходов местных бюджетов, в частности – налоговых поступлений. Selecting of pro-European path of development by Ukraine has escalated the issue of decentralization of local budgets. However, municipal authorities are still largely dependent on the state budget, although the list of delegated powers by the central authorities are largely expanded. That is why the question of the revision of income formation sources of local budgets, in particular - tax revenues, is raised.
Ключові слова
місцеві бюджети, податкові надходження, місцеві податки, міжбюджетні трансферти, децентралізація, бюджетна система
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Удосконалення складових податкових надходжень як напрям посилення децентралізації місцевих бюджетів / Л.В. Барабаш // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. - К.: НУБіП України, 2015. - Вип. 211, ч. 1. - С. 28-34.