ВЕКТОРИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Барабаш Л.В.
Barabash L.V.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Iespiests tipogrāfijā SIA “Izdevniecība “Baltija Publishing”
Інструкція
Функціонування податкової системи України протягом усього періоду незалежності повсякчас викликало багато заперечень і неузгоджень. При цьому вектори її розвитку завжди були сталими: прихована фіскалізація та посилення податкового тиску з пом’якшеними умовами оподаткування для окремого кола платників. Активні зміни почалися лише у період воєнних дій, коли, на фоні спадних економічних тенденцій, викликаних пандемією COVID-19, українська влада почала прислухатися до загальносвітових тенденцій: перехід від податко- вої політики тиску до заходів податкового стимулю- вання та підтримки бізнесу. Наразі вибудовуються нові вектори гармоніза- ції податкової системи України. І серед них пріо- ритетність варто надати активізації поведінкових факторів впливу, які, на підйомі рівня національної свідомості, здатні створити нове українське еконо- мічне диво. Адже за умови усвідомлення платни- ками податків залежності власного добробуту від рівня економічного розвитку держави, за допомогою м’яких поштовхів інструментами соціальної, еконо- мічної і організаційної сфер, можливо сформувати нову модель економічної поведінки, а відтак і нову модель податкової системи.
Опис
Functioning of the tax system of Ukraine during the entire period of independence at all times caused many objections and disagreements. At therefore, the vectors of its development have always been constant: hidden fiscalization and strengthening of the tax system pressure with reduced tax conditions for a separate circle of payers. Active changes have begun only in the period of hostilities, when, against the background of declining economic trends caused by the pandemic COVID-19, the Ukrainian authorities began to listen to global trends: the transition from tax pressure policy to tax incentive measures training and business support. Currently, new vectors of harmonization are being built tion of the tax system of Ukraine. And among them prio- rity should be given to the activation of behavioral influencing factors that, on the rise of the national level consciousness capable of creating a new Ukrainian economic mighty miracle After all, under the condition of awareness of the fee- by taxes, the dependence of one's own well-being on level of economic development of the state, with the help of soft shocks with tools of social, economic strong and organizational spheres, it is possible to form a new model of economic behavior, and therefore a new one model of the tax system.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Вектори гармонізації податкової системи України у довоєнний, воєнний і післявоєнний час. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 1436 р.(С. 18–24) DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-3