Біохімічний склад зерна пшениці полби (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) залежно від генотипу

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Любич Віталій Володимирович
Лещенко Іван Анатолійович
Осокіна Ніна Максимівна
Новіков Володимир Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Агробіологія = Agrobiology: збірник наукових праць. Білоцерківський національний аграрний університет
Інструкція
Анотація У статті наведено результати вивчення біохімічного складу зерна – вміст білка, крохмалю, золи, хімічних елементів у зерні пшениці (полба, м’яка). Крім того, визначено показник седиментації за методом Зелені та частку хімічних елементів у золі зерна. Відомо, що зерно різних сортів пшениці різниться за розмірами і вмістом анатомічних складників, що впливає на його біохімічний склад. Вміст білка в зерні сучасних сортів пшениці змінюється в широкому діапазоні. Полба має високу цінність як сировина для одержання продуктів дієтичного харчування. У зерні пшениці полби біохімічні складники недостатньо вивчені, особливо нових сортів. Отже, дослідження біохімічного складу зерна нових сортів і ліній пшениці полби є актуальними. Метою дослідження було вивчення питання біохімічних складників зерна пшениці полби залежно від генотипу. Для якісного оцінювання врожаю виконували завдання дослідження – визначали вміст білка, крохмалю, число падання, вміст золи, вміст мікроелементів, показник седиментації за методом Зелені. Дослідження проводили упродовж 2017-2019 рр. з сортом пшениці полби Голіковська та лінією LP 1152, вирощених в умовах Правобережного Лісостепу. Встановлено, що біохімічний склад зерна пшениці (полба, м’яка) істотно залежить від сортових особливостей, агротехнічних і погодних умов. Найвищий вміст білка і показник седиментації за методом Зелені мала лінія пшениці полби LP 1152 – відповідно 16,2 % і 53,9 см3. У сорту полби Голіковська ці показники були на рівні пшениці м’якої сорту Епоха одеська – відповідно 13,8 % і 45,8 см3. Вміст білка істотно змінювався за роками досліджень. У зерні лінії пшениці полби – від 15,2 до 17,3 %, а в зерні сорту Голіковська – від 11,7 до 15,3 %. Встановлено сильний кореляційний зв’язок між вмістом білка в зерні та показником седиментації за методом Зелені. Вміст крохмалю змінювався від 48,5 до 69,1 % у зерні сорту Голіковська та від 50,0 до 61,7 % – у зерні лінії LP 1152. Упродовж усіх років дослідження активність альфа-амілази сортів пшениці була низькою. В середньому вміст золи у зерні пшениці полби сорту Голіковська становив 1,88–1,92 %, лінії LP 1152 – 1,95 %, або на 19–22 % вище порівняно з сортами-стандартами Епоха одеська та Акратос. Зерно пшениці полби має істотно вищий вміст фосфору, калію, сірки, магнію, кальцію, заліза, цинку та міді. Ключові слова: пшениця, полба, сорт, біохімічний склад, білок, крохмаль, хімічні елементи, седиментація.
Опис
The article presents the research results of the biochemi cal composition of grain – the content of protein, starch, ash, chemical elements in wheat grains (emmer, soft). The sed imentation index according to Zelen test, and the proportion of chemical elements in the grain ash were determined. It is known that the grain of different wheat varieties differ in size and content of anatomical components, which affects its bio chemical composition. Modern wheat varieties can form grain with the protein content of about 20 %. Emmer is of high value as a raw material for dietary food. Biochemical components of emmer wheat grain, especially of new varieties, are poorly in vestigated. Therefore, studies on the biochemical composition of emmer wheat grain new varieties and lines are relevant. The aim of the study was to investigate the issue of the emmer wheat biochemical components, depending on the gen otype. To properly evaluate the crop, the tasks of the study were performed - the protein and starch content, number of falls, ash content, trace element content, sedimentation index according to Zelen test were determined. The studies were conducted during 2017–2019 with Holikovska emmer wheat variety and LP 1152 line, grown under the Right-bank forest steppe. It was found that the biochemical composition of wheat grain (emmer, soft) significantly depends on the varietal char acteristics, agri-technical and weather conditions. The high est protein content and sedimentation index according to the Zelen test had the LP 1152 wheat line – 16.2 % and 53.9 cm3, respectively. In Holikovska emmer variety, these indicators were at the level of soft wheat Odessa Epoch variety – 13.8 % and 45.8 cm3 respectively. Protein content has greatly varied over the years of research. In emmer wheat grain – from 15.2 to 17.3 %, and in Holikovska variety – from 11.7 to 15.3 %. There is a strong correlation between protein content in grain and sedimentation index according to Zelen test. The starch content varied from 48.5 to 69.1 % in Holikovska variety grain and from 50.0 to 61.7 % in LP 1152 line grain. The al pha amylase activity of wheat varieties has been low through out the research years. The average ash content of Holikovska wheat grain was 1.81 %, the LP 1152 line was 1.95 %, which is 19–22 % higher compared to the standard varieties, respec tively, the variety Akratos and Age of Odessa. Emmer wheat grain has a significantly higher content of phosphorus, po tassium, sulfur, magnesium, calcium, iron, zinc and copper. Key words: wheat, emmer, variety, biochemical com position, protein, starch, chemical elements, sedimentation.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Осокіна Н. М., Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Біохімічний склад зерна пшениці полби (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) залежно від генотипу. Агробіологія. 2020. № 1 (157). С. 111–119. DOI:10.33245/2310-9270-2020-157-1-111-119