RESERVES TO INCREASE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Barabash, Lesia Vitaliivna
Bechko, Petro Kuzmych
Holoborodko, Yaroslav Oleksandrovych
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Internauka
Інструкція
The integration of Ukraine into the global community was aimed not only at cultural and traditional exchange but, first of all, at the desire to become a part of the economic sphere. One of the ways to achieve it is taking a certain niche in the export and import operations. It is the export potential of the agricultural branch that enabled our country to become well-known in the global economic market. However, despite the significant agricultural prospects, the export potential of this sector of the Ukrainian economy is being implemented quite poorly as it mostly concerns raw material export. The reason for this is low competitiveness of agricultural business entities. The basic components of a successful activity and high competitiveness of any company, an agrarian business in particular, is financial stability, i.e. the ability to carry out business activity on the basis of self-repayment and self-financing, as wellInternational Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences” http://www.inter-nauka.com/magazine/economy/ as facilitation and support of development by the State and regional governmental authorities. The research concerning matters of searching for reserves aimed at competitive growth of agricultural businesses demonstrated that it was based on the strategy of stable development of social, economic and environmental system of each individual region. Based on this statement, it is understood that the potential capabilities of agricultural businesses are concealed among the aggregate of administrative hierarchies and stipulate usage of the regional potential within the state and interstate innovative and investment development programs. Special attention should be paid to the factors directly and indirectly affecting the activities of agricultural businesses. These include tools and levers of the governmental policy in various spheres and administration sectors as well as legislative approaches and solutions in regulating the agricultural activity both in the domestic and foreign markets. Rational interaction of the governmental and regional components should result in facilitation of economic and environmental condition of the region and the country in whole, employment and welfare growth, resolution of integration and investment issues and increase of the food security level of the country. Thus, the suggested methodological approaches to the search of available reserves of resource potential and food security of agricultural businesses, based on the detected factors of formation and development of competitive advantages of such businesses, shall be aimed at the expansion of marketing activity and available assessment system for agricultural business competitiveness. This shall facilitate their financial stability and solvency, growth of operation rates on conditions of selffinancing and self-repayment, and, as a result of the above-said, growth of their competitive ability level.
Опис
Інтегрування України у світову спільноту мало на меті не лише обмін культурами та традиціями, а, насамперед, прагнення стати частиною економічного простору. Одним із шляхів згаданого є оволодіння певною нішею в експортно-імпортних операціях. І саме експортний потенціал аграрної галузі надав змоги нашій державі стати відомою на світовому економічному ринку. Проте, попри значні перспективи сільського господарства, експортний потенціал даного сектору економіки України реалізовується в неповну силу, адже має переважно сировинний характер. Причиною цього є низька конкурентоспроможність суб’єктів господарювання аграрної сфери. Основоположними складовими успішної діяльності та високої конкурентоспроможності будь-якого підприємства, і підприємства аграрної сфери зокрема, є фінансова стійкість останнього, тобто можливість здійснювати діяльність на умовах самоокупності та самофінансування, а також сприяння та підтримка розвитку з боку держави та регіональних органів влади. Дослідження питання пошуку резервів з метою збільшення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання аграрної галузі показало, що в його основі лежить стратегія стійкого розвитку соціально-економічної та екологічної системи кожного окремо взятого регіону. Виходячи з даного твердження, стає зрозумілим, що потенційні можливості сільськогосподарських підприємств приховуються серед сукупності управлінських ієрархій і передбачають використання потенціалу регіону в межах державних і міждержавних інноваційно-інвестиційних програм розвитку. Окрему увагу слід приділити факторам, що справляють прямий та опосередкований влив на діяльність суб’єктів господарювання аграрної галузі. Серед таких – інструменти та важелі державної політики різних сфер і секторів управління, а також законодавчі підходи та рішення у регулюванні аграрної діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Як наслідок, раціональна взаємодія державної і регіональної складових має сприяти покращенню економіко-екологічного стану регіону та країни, підвищенню зайнятості та добробуту населення, вирішенню інтеграційно-інвестиційних питань та зростанню рівня продовольчої безпеки держави. Таким чином, запропоновані методичні підходи щодо пошуку наявних резервів ресурсного потенціалу і продовольчої безпеки суб’єктів господарювання аграрної сфери, що ґрунтуються на виявлених факторах формування і розвитку конкурентних переваг зазначених об’єктів, мають на меті розширення маркетингової діяльності та доступної системи оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Це сприятиме підвищенню їх фінансової стійкості та платоспроможності, зростанню темпів функціонування на умовах самофінансування та самоокупності, а відтак – зростанню рівня конкурентоспроможності.
Ключові слова
competitiveness, reserves, marketing, self-repayment, selffinancing, food security, competition, конкурентоспроможність, резерви, маркетинг, самоокупність, самофінансування, продовольча безпека, конкуренція
Бібліографічний опис
Bechko P. K., Barabash L. V., Holoborodko Ya. O. Reserves to increase competitiveness of agricultural business entities. International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". 2017. №4.