Investigation of the influence of UHF electromagnetic field on the output of rolled groats of wheat spelt

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-02
Автори
Любич Віталій Володимирович
Осокіна Ніна Максимівна
Новіков Володимир Вікторович
Лещенко Іван Анатолійович
Петренко Василь
Хоменко Світлана
Зорунько Віктор
Балабак Олександр
Москалець Валентин
Москалець Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
EUREKA: Life Sciences
Інструкція
Abstract Wheat spelt is a promising crop. A high food value and high-quality biochemical composition of grains make wheat spelt favorably remarkable for groats production. Preservation of the food value is an important task of food production, but regimes of grain processing must provide good culinary quality and consumption safety. The aim of our work is to study regimes of irradiation and humidification of wheat spelt grains, influencing the output and culinary quality of the ready product; development of recommendations as to production of rolled groats. There is studied an influence of different regimes of water-thermal processing on the total output of groats and rolled groats of the highest sort. The reliable connection between the output of rolled groats of the higher sort and duration of irradiation by the electromagnetic field of the ultrahigh frequency and grain humidification has been established. No essential connection as been established between humidification and the total output of groats. The duration increase of UHF-irradiation (>120–140 s) conditions the essential growth of dust middlings and decrease of rolled groats of the highest sort. The long-term irradiation (180 s) conditions the decrease of groats boiling duration by 17 % compar ing with the short-term processing (20 s). The established influences of the factors are preconditions for transferring obtained technological solutions and their use under conditions of existing groats factories of different productivity. Keywords: water-thermal processing, microwave irradiation, wheat spelt, groats output, culinary estimation.
Опис
Анотація (Abstract) Пшениця полба – перспективна сільськогосподарська культура. Висока харчова цінність і якісний біохімічний склад зерна вигідно вирізняє зерно пшениці полби для круп’яного виробництва. Збереження поживної цінності є важливим завданням харчового виробництва. Проте режими перероблення зерна мають забезпечувати добру кулінарну якість і безпечність споживання. Метою нашої роботи є вивчення режимів опромінення і зволожування зерна пшениці полби на вихід і кулінарну якість готового продукту. Розроблення рекомендацій щодо виробництва плющених круп. Досліджено вплив різних режимів водотеплового оброблення на загальний вихід круп і крупи плющеної вищого сорту. Визначений достовірний зв’язок між виходом крупи плющеної вищого сорту і тривалості опромінення електромагнітним полем надвисокої частоти та застосування зволожування зерна. Між проведенням зволожування і загальним виходом круп не встановлено істотного впливу. Збільшення тривалості НВЧ-опромінення (>120–140 с) зумовлює істотне зростання виходу мучки та зменшення крупи плющеної вищого сорту. Довготривале опромінення (180 с) зумовлює зменшення тривалості варіння крупи на 17 % у порівняні з короткотерміновою обробкою (20 с). Встановленні впливи чинників складають передумови для трансферу отриманих технологічних рішень та їх застосування в умовах чинних круп’яних заводів різної продуктивності. Ключові слова: водотеплове оброблення, мікрохвильове випромінювання, пшениця полба, вихід крупи, кулінарне оцінювання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Osokina, Nina and Liubych, Vitalii and Novikov, Volodymyr and Leshchenko, Ivan and Petrenko, Vasyl and Khomenko, Svitlana and Zorunko, Viktor and Balabak, Oleksandr and Moskalets, Valentyn and Moskalets, Tatiana, Investigation of the Influence of UHF Electromagnetic Field on the Output of Rolled Groats of Wheat Spelt (November 30, 2020). EUREKA: Life Sciences, (6), 47–57. doi: https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001533, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3746241