Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Голуб, Г.А.
Абросімова, Г.Л.
Гайденко, О.М.
Кепко, О.І.
Томащук, А.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий світ
Інструкція
Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері розроблено у відповідності до тематичного плану науково-дослідних робіт згідно із завданням 40.01-027а "Розробити механіко-технологічні основи, технологічні процеси та технічні засоби для виробництва субстратів і їстівних грибів з використанням пристосованих приміщень" проекту "Розробити механіко-технологічні основи, технологічні процеси та модульно-адаптивні технічні засоби для виробництва субстратів і біогазу в системі біологічного землеробства" (державна реєстрація № 0106U011555) науково-технічної програми Національної академії аграрних наук України "Механізація сільськогосподарського виробництва і технічний сервіс" та дисертаційної роботи "Обґрунтування параметрів поршневого ущільнювача субстрату для вирощування гливи".
Опис
Технологический процесс производства субстрата для выращивания вешенки методом ферментации в пастеризационно камере разработан в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ по заданию 40.01-027а "Разработать механико-технологические основы, технологические процессы и технические средства для производства субстратов и съедобных грибов с использованием приспособленных помещений "проекта" Разработать механико-технологические основы, технологические процессы и модульно-адаптивные технические средства для производства субстратов и биогаза в системе биологического земледелия "(государственная регистрация № 0106U011555) научно-технической программы Национальной академии аграрных наук Украины" Механизация сельскохозяйственного производства и технический сервис " и диссертационной работы "Обоснование параметров поршневого уплотнителя субстрата для выращивания вешенки". The process of production of the substrate for oyster cultivation by fermentation in the pasteurization chamber designed according to the thematic plan of scientific research in accordance with the task 40.01-027a "Develop Mechanics and technological bases, processes and equipment for the production of substrates and edible mushrooms using adapted premises "project" Develop Mechanics and technological bases, processes and modular and adaptive hardware for the production of substrates and biogas system biological agriculture "(state registration № 0106U011555) scientific and technical program of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine" Mechanization of agricultural production and technical service " and the thesis "Justification settings piston seal substrate for growing oyster."
Ключові слова
технологічний процес, субстрат, гриби, глива
Бібліографічний опис
Технологічний процес виробництва субстрату для вирощування гливи методом ферментації в пастеризаційній камері / [Голуб Г.А., Абросімова Г.Л., Гайденко О.М. та ін.].: Наук. світ., 2010 -30 с. – Бібліогр.: с.29.