ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Мельник, Катерина Миколаївна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економіка АПК
Інструкція
У статті розглянуто наукові підходи щодо сутності понять "конкурентоспроможність підприємств" та "конкурентоспроможність аграрних підприємств". У загальному вигляді конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства може бути визначена як його порівняльна перевага стосовно інших підприємств даної галузі усередині країни і за її межами. Запропоновано власне визначення трактування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства. Як відомо головними засобами, необхідними для ведення аграрного виробництва є земля, праця і капітал. Вміння використовувати основні засоби, забезпечується фактором, відомим під назвою організація або мистецтво управління. Проаналізовано основні фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств. Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі складний багатоелементний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить рівень економічного і соціального життя в Україні.
Опис
The scientific approaches in relation to essence of concepts "competitiveness of the enterprises" and "competitiveness of the agrarian enterprises" are considered in the article. In general, the competitiveness of the agricultural enterprise can be defined as its comparative advantage in relation to other enterprises in the industry at home and abroad. A proper definition of the interpretation of the competitiveness of agricultural enterprises. As you known the main means necessary for the conduct of agrarian production are land, labor and capital. Ability to use basic tools provided factor known organization or art administration. The factors that influence on competitiveness of enterprises are analyzed. The problem of competitiveness in today’s world is a complex multi-character. On how successfully she solved depends on the level of economic and social life in Ukraine.
Ключові слова
конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, фактори, управління
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О., Пташник С. А., Мельник К. М. Теоретичні аспекти економічної сутності конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2016. № 12. С.33 – 36. (включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: РІНЦ; EBSCO Publishing, Inc.; Ulrich’s Periodicals Directory USA; Index Copernicus). (0,43 друк. арк.). (особистий внесок здобувача: досліджено теоретичні аспекти економічної сутності конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств).