Analysis of economic efficiency of using different fuel types in individual heating systems

Інструкція
The basis of traditional methods for comparing the efficiency of using different types of energy sources is normative coefficients of capital investments and payback period, which became non urgent in our time under unstable price policy. Therefore, the need for short-term forecasting of efficient use of energy sources is topical. At present, many individuals and legal persons, while solving the problem of choosing the energy source for heating social and industrial facilities, provide different types of heating equipment before building, that is, they install several boiler units with different types of fuel, or machines that allow using of several fuel types. The efficiency of using different types of energy sources depending on consumption volume and time of day, fuel price and transportation costs on the basis of a comparative analysis of the cost of using energy sources depending on their energy capacity was analyzed in the article. Основою традиційних методик порівняння ефективності використання різних видів енергоносіїв є нормативні коефіцієнти ефективності капіталовкладень та терміну окупності, які в наш час, при нестабільній ціновій політиці стали не актуальними. Тому актуальною є необхідність короткострокового прогнозування ефективного використання енергоносіїв. На даний час чимало фізичних та юридичних осіб при вирішенні проблеми вибору енергоносія для опалення соціальних та виробничих об’єктів передбачають при будівництві різні види опалювального обладнання, тобто встановлюють декілька котельних агрегатів на різних видах палива, або агрегати, які дозволяють використовувати кілька видів палива. В статті проводиться аналіз ефективності використання різних видів енергоносіїв в залежності від об’ємів їх споживання та часу доби, ціни на паливо та витрат на його транспортування на основі порівняльного аналізу вартості використання енергоносіїв в залежності від їх енергомісткості.
Опис
Ключові слова
Energy capacity, energy sources, fuel, cost equivalent, relative cost equivalent, coefficient of use, Енергомісткість, енергоносії, паливо, вартісний еквівалент, відносний вартісний еквівалент, коефіцієнт використання
Бібліографічний опис
Kepko O.I. Analysis of economic efficiency of using different fuel types in individual heating systems / O.I. Kepko, V.M. Kepko, O.S. Pushka // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», №1 (36). – 2018. – С. 263-270.