Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: ТОВ «ТК Меганом»
Інструкція
У статті досліджено проблеми формування доходів бюджетів місцевого самоврядування та окреслено напрями його вдосконалення шляхом розширення повноважень місцевих громад стосовно запровадження новихмісцевих податків та їх адміністрування, збільшення переліку місцевих податків і платежів та вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва. В статье исследованы проблемы формирования доходов бюджетов местного самоуправления и намечены направления его совершенствования путем расширения полномочий местных общин относительно введения новых местных налогов и их администрирования, увеличения перечня местных налогов и платежей а также совершенствования механизма изымания единого налога с субъектов малого предпринимательства. This paper investigates the problem of income of local budgets and outlines the directions for of its improvement through the expansion of authority of local communities regarding the establishment of new local taxes and their administration, increase of local taxes and fees and improvement of a mechanism of collecting the single tax of small businesses.
Опис
стаття у фаховому виданні (індексується в базах РИНЦ, WorldCat, BASE, Reserch bible, CiteFactor, DRJI, PBN, OAJI та GoogleScholar)
Ключові слова
місцеві бюджети, місцеве оподаткування, доходи місцевих бюджетів, справляння місцевих податків, єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва, местные бюджеты, местное налогообложение, доходы местных бюджетов, изымания местных налогов, единый налог с субъектов малого предпринимательства, local budgets, local taxes, local tax revenues, collection of local taxes, the only tax of small businesses
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Податкові джерела бюджетів місцевого самоврядування / П.М. Боровик, Б.С. Гузар// Науковий огляд : науковий журнал. – Київ : ТОВ ЦМС «ТК Меганом», 2014. – № 3(4). – С . 3-7.