Investigation of thermal and technological characteristics of new meat pastes production

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Moskalyuk, O.
Chernyushok, O.
Fedorov, V.
Kepko, O.
Zhurilo, S.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
PE "Technological Center"
Інструкція
The object of research is the thermal and technological characteristics of the production of meat pastes, namely, chicken meat and liver patties, as a delicious, nutritious (assimilated by 94–96 %) and at the same time low-calorie product. One of the most problematic places is the quality management of the process of designing functional food products, taking into account their intended purpose. The creation of meat products on the basis of the combination of meat and vegetable raw materials is one of the effective ways of solving the problem of balanced nutrition, regulation of properties and optimization of biological value of the finished product. The article presents the research of developed pest recipes for the naturally-appropriate health and prophylactic nutrition of high biological value. This gives an opportunity to expand the range of meat products, to enrich the daily ration with useful infusions and food fibers, which promote the health, efficiency and active creative longevity of man. During the study methods of organoleptic, physico-chemical, functional-technological and structural-mechanical research were used. To determine the optimal amount of the proposed ingredients, a study was made of their effect on the organoleptic and functional and technological parameters of the model combined systems. Components of new pastes and finished products undergo a different thermal (heat or refrigeration) treatment. The individual components of the minced meat are pre-cooled or frozen, others are cooked or blanched, the prepared minced meat is sterilized in tinplate, roasted in metallic forms or cooked in a vapor mixture or hot water. The finished product is cooled. The paper presents the results of the study of thermal load changes during the heat treatment of pieces of meat products. These data are obtained by direct measurement of the heat flux density by means of small-scale inertial heat measurements that do not interfere with the flow of the technological process. The results of the organoleptic evaluation of model products show their pleasant taste and aroma, uniform, delicate, greasy consistency. This makes it possible to recommend for mass production three developed formulations of the «Mushroom», «Spicy» and «Special» pastes.Об’єктом дослідження є термічні і технологічні характеристики виробництва м’ясних паштетів, а саме паштетів з курячого м’яса та печінки, як смачного, поживного (засвоюється на 94–96 %) і в той же час низькокалорійного продукту. Одним з найбільш проблемних місць є якісне управління процесом проектування функціональних харчових продуктів з урахуванням їхнього цільового призначення. Створення м’ясопродуктів на основі поєднання м’ясної та рослинної сировини є одним з ефективних шляхів вирішення проблеми збалансованого харчування, регулювання властивостей та оптимізації біологічної цінності готового продукту. В роботі представлено дослідження розроблених рецептур паштетів для нутрієнтно-адекватного оздоровчо-профілактичного харчування підвищеної біологічної цінності. Ці дослідження дають можливість розширити асортимент м’ясних продуктів, збагатити добовий раціон корисними нутрієнтами і харчовими волокнами, які сприяють збереженню здоров’я, працездатності і активного творчого довголіття людини. В ході дослідження використовувалися методики органолептичних, фізико-хімічних, функціонально-технологічних та структурно-механічних досліджень. Для визначення оптимальної кількості запропонованих інгредієнтів проведено дослідження їх впливу на органолептичні і функціонально-технологічні показники модельних комбінованих систем. Компоненти нових паштетів і готова продукція проходили різну термічну (теплову або холодильну) обробку. Окремі компоненти фаршу попередньо охолоджували або заморожували, інші варили або бланшували, готовий фарш стерилізували в жерстяній тарі, обжарювали в металевих формах або варили в пароповітряній суміші чи гарячій воді. Готовий продукт охолоджували. В роботі надаються результати дослідження зміни теплового навантаження під час термічної обробки шматкових м’ясопродуктів. Ці дані одержані прямим вимірюванням густини теплового потоку за допомогою малогабаритних малоінерційних тепломірів, які не заважають протіканню технологічного процесу. Результати органолептичної оцінки модельних виробів показали їх приємний смак і аромат, однорідну, ніжну, мазеподібну консистенцію. Це дозволило рекомендувати для масового виробництва три розроблені рецептури паштетів «Грибний», «Пікантний» та «Особливий».
Опис
Ключові слова
health-preventive nutrition, meat pastes, nutritional and biological value, physical and chemical indices
Бібліографічний опис
Moskalyuk O., Chernyushok O., Fedorov V., Kepko O., Zhurilo S. Investigation of thermal and technological characteristics of new meat pastes production [Article] // Technology audit and production reserves.: PE "Technological Center", 2018. – 3(44): Vol. 6. – pp. 36-41. – DOI: 10.15587/2312-8372.2018.147442. – ISSN 2226-3780.