Сучасна парадигма формування ринку перестрахування України

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Прокопчук Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Видавець «Сочінський»
Інструкція
Становлення та формування ринку перестрахування в Україні супроводжується низкою теоретико-методологічних, організаційно-правових, інформаційних і кадрових проблем трансформаційного періоду. Сучасна практика функціонування перестрахувального ринку засвідчує наявність проблем, що перешкоджають ефективному розвитку професійного перестрахування, інституту перестрахових брокерів та міжнародного перестрахувального бізнесу. Разом з цим, актуалізуються проблеми на ринку в умовах впливу кризових явищ національної економіки, внаслідок посилення інтеграційних процесів у світі. Відтак, у реаліях українського сьогодення необхідними стають напрацювання сучасних підходів до вивчення й усвідомлення теоретико-організаційних підвалин та практичних проблем функціонування вітчизняного ринку перестрахування, розроблення новітньої парадигми його формування.
Опис
The formation and formation of the reinsurance market in Ukraine is accompanied by a number of theoretical-methodological, organizational-legal, information and personnel problems of the transformation period. The modern practice of the functioning of the reinsurance market confirms the existence of problems that prevent the effective development of professional reinsurance, the institute of reinsurance brokers and international reinsurance business. At the same time, the problems on the market under the influence of the crisis phenomena of the national economy, as a result of the strengthening of integration processes in the world, are becoming actualized.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прокопчук О.Т. Сучасна парадигма формування ринку перестрахування України : Колективна монографія [Стратегія сталого фінансово-економічного розвитку України] / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський», 2022. С. 158-187 (ум. друк. арк. 2,3). ISBN 978-966-304-462-0.