Światowe doświadczenie administracji publicznej w zakresie rozwoju kooperacji i stosunków kooperacyjnych

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Prylipko, Sergii Mykhailovych
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Sp. z o.o. «Nauka i studia»
Інструкція
Celem artykułu jest badanie światowych tendencji administracji publicznej w zakresie rozwoju kooperacji i stosunków kooperacyjnych. Etapy rozwoju ruchu spółdzielczego na świecie zostały usystematyzowane. Analizie porównawczej poddany został rozwój administracji publicznej, na podstawie której ustalono osiągnięcia światowej praktyki przy tworzeniu organizacji spółdzielczych. Analiza porównawcza pozwoliła określić kluczowe zasady administracji publicznej w zakresie kooperacji, które mogą być wykorzystane w celu rozwoju obszarów wiejskich i poprawy życia na wsi w aktualnych realiach rozwoju społeczeństwa ukraińskiego. Podsumowano, że podczas opracowywania mechanizmu zarządzania zmianami strukturalnymi w gospodarce zarówno w kraju, jak i na poziomie regionalnym celowe jest wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez kraje wysoko rozwinięte w zakresie publicznego zarządzania spółdzielczymi formami organizacji.
Опис
Analiza światowego doświadczenia działalności spółdzielczej potwierdziła, że system kooperacji może w pełni rozwijać się tylko w systemie stosunków rynkowych. Wymaga to stworzenia warunków dla ujawnienia takich najważniejszych funkcji gospodarki, jak rachunkowość i identyfikacja potrzeb społecznych; przyspieszenie obrotu towarowego; koordynacja interesów członków spółdzielni; motywacja do pracy, stymulacja aktywności zawodowej; rozwój wszystkich struktur rynkowych. Podsumowując analizę przeprowadzoną w dziedzinie administracji publicznej procesów kooperacji i korzystania z doświadczeń zagranicznych w spółdzielczości jako podstawy rozwoju obszarów wiejskich, należy zauważyć, że spółdzielcza forma własności i organizacji działalności gospodarczej na wsi zachowuje mocne pozycje. W obliczu problemów strukturalnych kooperacja na wsi jest jedynym sposobem utrzymania poziomu i jakości życia na obszarach wiejskich. Ponieważ Japonia jest krajem wysoko rozwiniętym, który przeszedł długi etap ewolucji w zakresie administracji zarządzania, a wprowadzenie w kraju spółdzielczego modelu rozwoju terytorialnego jest pozytywne, uważamy, że naśladownictwo japońskiego modelu rozwoju ruchu spółdzielczego będzie miało pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich na Ukrainie.
Ключові слова
administracja publiczna, doświadczenie światowe, kooperacja, przedsiębiorstwa spółdzielcze, stosunki kooperacyjne, ruch spółdzielczy
Бібліографічний опис
Prylipko, S.M. (2018), “Światowe doświadczenie administracji publicznej w zakresie rozwoju kooperacji i stosunków kooperacyjnych”, Dziennik prac naukowych “Nauka i studia”, vol. 6 (186) Sek. “Zarządzanie”. – Przemysl, Poland. – pp. 3-13.