ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ РЕЖИМИ РОБОТИ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛИЦЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Автори
Кепко, Олег Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дисертація присвячена питанням енергозбереження в спорудах закритого грунту (СЗГ). В роботі детально розглянута структура енергоспоживання в СЗГ з погляду вибору найбільш доцільного енергоносія і співвідношення енергоносіїв в теплових процесах. Розроблено методику визначення вартісних еквівалентів носіїв теплової енергії, яка дозволяє проводити вибір палива залежно від його вартості і витрат на транспортування. Обґрунтовано доцільне співвідношення різних видів енергії в закритому грунті, включаючи відновлювану. Розроблено на основі рівнянь теплового балансу і теплопередачі алгоритм розрахунку параметрів теплового насоса. Розроблено структурно-функціональна схема ЗСВ. Запропоновано три варіанти побудови ЗСВ в СЗГ. Розроблено статична модель залежності повітрообміну від потужності опалювальної системи. Для системи "рослинна теплиця - грибна теплиця" розроблена динамічна модель зміни температури субстрату і повітря в залежності від температур повітря в грибниці і теплиці і субстрату. На основі моделі теоретично і експериментально визначена передавальна функція об'єкта. Розроблено динамічну модель зміни концентрації СО2, яка дозволяє визначати концентрацію СО2 в одному з приміщень по завершенню перехідного процесу в залежності від концентрації СО2 в припливному повітрі з іншого приміщення та нормативних значень повітрообмінів. Розроблено методику інженерного розрахунку ЗСВ, яка включає в себе розрахунок теплових балансів приміщень в ЗСВ. Обґрунтовано ефективність використання ТН в системах вентиляції споруд закритого грунту.
Опис
Kepko О. Grounds for energy–saving regimes of closed heating and ventilation system of greenhouse facilities (GHF). A manuscript. The dissertation for conferring a scientific degree of a candidate of technical sciences in specialty 05.14.06 – Technical termophysic and industrial electrical heat engineering. – National university of food technologies, Kyiv, 2005. The dissertation deals with the issue of energy-saving in GHF. The structure of energy consumption in GHF as a better choice of an energy-carriers as well as correlation among energy-carriers in heat-processes was defined. The methods of cost equivalent definition of energy-carriers were worked out. Proper relation of various kinds of energy in GHF, including the renovative one, were substantiated. The algorithm of calculation of heat pump parameters was worked out bases on heat balance equation and heat transmittance. It allows determining its main energy parameters under fixed air temperature end standard microclimate parameters in production facilities. Ventilation method of GHF which includes air-exchange at day between a greenhouse with crop cultivation under natural lighting and production facilities for mushroom cultivation was worked out. This method studied air-exchange at night between the production area for plant cultivation under artificial lighting and that for mushroom
Ключові слова
замкнута система вентиляції, споруди закритого грунту, теплообмін, тепловий насос
Бібліографічний опис
Кепко О.І. Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / О.І.Кепко. – К.: НУХТ, 2005. – 22 с.