ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Прокопчук, Олена Тодорівна
Цимбалюк, Юрій Анатолійович
Власюк, Світлана Анатолівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інвестиції: практика та досвід
Інструкція
Статтю присвячено актуальним питанням формування ефективної системи менеджменту інвестиційної діяльності страхових організацій, що функціонують на страховому України. З'ясовано, що інвестування формує коло ключових бізнес процесів діяльності страхової організації поряд із розрахунком страхових тарифів; андерайтингом; виробництвом нових про дуктових пропозицій; урегулюванням збитків; відшкодуванням збитків за правом регресу; пе рестрахуванням; бухгалтерським обліком; ризик менеджментом та впровадженням нових стра хових продуктів. Визначено, що базисом розміщення страхових резервів є принципова орієнтованість з ура хуванням сукупності принципів (безпечності (надійності), ліквідності, диверсифікованості, при бутковості), що є загальновизнаними у світовій страховій та інвестиційній практиці. Мистецтво розміщення страхових резервів полягає у забезпеченні реалізації вищезазначеної четвірки принципів з урахуванням ситуації на ринку капіталу. Аналіз структурних особливостей інвестиційного портфеля вітчизняних страховиків дозво лив визначити коло інвестиційних продуктів, що домінують у його структурі. До них, за резуль татами дослідження, віднесено: банківський депозит — 47 %; цінні папери, що емітуються дер жавою — 19,5 %; права вимоги до перестраховиків — 17 %; грошові кошти — 9,4 %; вкладення у нерухоме майно — 6,1 %; інші продукти— 1%.Обгрунтовано ключові напрями оптимізації системи менеджменту інвестиційної діяльності вітчизняних страхових організацій, зокрема із позицій кадрового забезпечення та потреб у про фесійних фахівцях фондового ринку. Представлене дослідження містить складові як теоретичного, так і та практичного характе ру, що сфокусовані на формуванні ефективної системи менеджменту інвестиційної діяльності страхових організацій, створюючи в кінцевому підсумку базис сталого та динамічного розвит ку вітчизняного страхового ринку зокрема та економіки країни загалом.
Опис
Ключові слова
страхова організація, менеджмент, інвестиції, інвестиційна діяльність, активи, стра хові резерви, фінансові відносини, insurance organization, management, investments, investment activities, assets, insurance reserves, financial relations
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т., Цимбалюк Ю. А., Власюк С.А. Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 25-32. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.25.