ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ВИДІВ РОДУ ULMUS L. МЕТОДОМ ЩЕПЛЕННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-04-29
Автори
Масловата, Світлана Андріївна
Осіпов, Михайло Юрійович
Баюра, Олександр Михайлович
Іващенко, Ірина Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник НЛТУ України
Інструкція
An important task for expanding the range of woody plants, which will contribute to the preservation of their biodiversity and rational use of plant resources, is to establish their reproductive capacity and the most optimal methods of propagation. The article deals with the results of research and generalizationof work on the peculiarities of vegetative propagation and cultivation of planting material of species and forms of the genus Ulmusin the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. Vegetative propagation of ornamental forms of Ulmus L. species using the inoculation and grafting methods such as chip grafting, improved chip grafting and improved chip grafting modified by V. F. Sobchenko in the early spring period and summer budding in the first decade of August on the rootstocks U. laevisand U. glabrawas studied. During budding in the first decade ofAugust, U. g. Pendula (80.5 %) and U. g. Rubra (79.0 %) on the U. glabrarootstock had the best survivability, while no significant difference was observed between them. The lowest survivability (39.5 %) was the characteristic of the decorative form of U. g. Crispa Pyramidalis. It should be noted that almost all decorative forms of species of the genus Ulmus, except U. g. Crispa Pyramidalis, with all methods of inoculation had a fairly high survival rate when grafting three-year-old seedlings of U. glabra(63.0-100 %). According to the results of graftingdecorative forms of species of the genus Ulmuson U. laevis, the best results were obtained in such decorativeforms as U. g. Pendula and U. g. Rubra (76.0-98.5 %). The average indices of survivability were observed in U. g. Albo-variegata (60.0-79.0 %). We should also mention that U. g. CrispaPyramidalis, as well as during U. glabragrafting, had the lowest survivability (38.5-66.0 %). Under the propagation of decorative forms of U. g. Pendula, U. g. Albo-variegata, U. g. Crispa Pyramidalis and U. g. Rubra with grafting shows the highest yield of cuttings on the rootstock U. glabrais 63-100 %, when using the budding method in lateFebruary – early March. Therefore, for the propagation of all studied decorative formsof species of the genus Ulmusthe best in the early spring growing season were the inoculation and such methods of inoculation and grafting as improved chip grafting, improved chip graf ting modified by V. F. Sobchenko and chip grafting. It is advisable to use U. glabraand U. laevisas rootstocks.
Опис
Важливим завданням, без виконання якого неможливе розширення асортименту деревних рослин, що сприятиме збере-женню їхнього біорізноманіття та раціональному використанню рослинних ресурсів, є встановлення їх репродуктивної здат-ності та найоптимальніших методів розмноження. Наведено результати дослідження та узагальнення роботи щодо особли-востей вегетативного розмноження і вирощування садивного матеріалу видів і форм роду Ulmusу Правобережному Лісосте-пу України. Досліджено вегетативне розмноження декоративних форм видів роду UlmusL. використовуючи окулірування та способи копулювання: "вприклад", "поліпшений вприклад" і "модифікований В. Ф. Собченком поліпшений вприклад" у ранньовесняний період та літнє окулірування в першій декаді серпня на підщепах U. laevisта U. glabra. Під час окуліруван-ня в першій декаді серпня найвищою приживлюваністю вирізнялися U. g. 'Pendula'(80,5 %) та U. g. 'Rubra'(79,0 %) на під-щепі U. glabra, водночас, істотної різниці між ними не виявлено. Найнижча приживлюваність (39,5 %) характерна декора-тивній форма U. g. 'Crispa Pyramidalis'. Варто відзначити, що майже всідекоративні форми видів роду Ulmus, окрім U. g. 'Crispa Pyramidalis', за всіх способів щеплення мали доволі високу приживлюваність при щепленні трирічних сіянців U. glabra(63,0 –100 %). За результатами щеплення декоративних форм видів роду Ulmus на U. laevis найкращі результати от-римано в декоративних форм – U. g. 'Pendula' та U. g. 'Rubra' (76,0-98,5 %). Середні показники приживлюваності спостеріга-ли в U. g. 'Albo-variegata' (60,0-79,0 %). Треба зазначити, що U. g. 'Crispa Pyramidalis', оскільки і під час щеплення на U. glabra, вирізнялась найнижчою приживлюваністю (38,5-66,0 %). За розмноження декоративних форм U. g. 'Pendula', U. g. 'Albovariegata', U. g. 'Crispa Pyramidalis' та U. g. 'Rubra' щепленням найвищий вихід щеп виявлено на підщепі U. glabra –63-100 %, з використанням способу копулювання наприкінці лютого – на початку березня. Отже, для розмноження усіх досліджених декоративних форм видів роду Ulmus найкращими в ранньовесняний період вегетації виявилися окулірування і такі методи копулювання: "поліпшений вприклад", "модифікований (СВФ) поліпшений вприклад" і "вприклад", а в ролі підщепи до-цільно використовувати U. glabraі U. laevis.
Ключові слова
розмноження, щеплення, копулювання, окулірування
Бібліографічний опис
1. Масловата, С. А., Осіпов, М. Ю., Баюра, О. М., & Іващенко, І. Є. Вегетативне розмноження декоративних форм видів роду Ulmus L. методом щеплення. Науковий вісник НЛТУ України, 2021, т. 31(2). С. 16–20. https://doi.org/10.36930/40310202