РОЛЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ КРЕДИТУВАННЯ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Бечко, Петро Кузьмич
Голобородько, Ярослав Олександрович
Barabash, Lesia Vitaliivna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Житомир
Інструкція
товано, що вітчизняна сфера кредитного забезпечення аграрних товаровиробників уже тривалий час перебуває у процесі стагнації. Високий рівень ставок кредитів і неспроможність аграріїв вчасно та повною мірою здійснювати повернення залучених фінансових ресурсів знизили їх привабливість для фінансових установ у якості позичальника. Державна підтримка даної сфери виробництва на даний час носить переважно суб’єктивний характер. Внаслідок цього малий і середній аграрний бізнес змушений використовувати переважно власні фінансові ресурси для забезпечення діяльності. Відзначено що виходом з ситуації, що склалася, став пошук нетрадиційних форм кредитування аграрних товаровиробників, однією з яких є аграрні розписки. Проте, незважаючи на доволі привабливі умови кредитування у такій формі, вітчизняні аграрії вбачають у ній багато ризиків, основний з яких – втрата земельних ресурсів, які є одним з предметів застави. Встановлено, що використання аграрних розписок є перспективною формою у сучасному кредитному забезпеченні аграрного товаровиробництва, однак удосконалення потребує правове поле їх функціонування та популяризація серед позичальників
Опис
In modern conditions of Ukraine's economy seasonality of production and the high level of credit risk reduce the attractiveness of the agricultural sector borrowers, so that agricultural producers are forced to use mainly their own financial resources for the operation. In many cases this leads to inefficiencies. That these points to encourage the search for new alternative forms of lending that would enhance the competitiveness of domestic farmers in the market environment. During the study methodological basis for solving the problem have become scientists developments in credit support agricultural producers. To achieve this goal we used scientific methods of synthesis, comparative and systematic analysis of issues crediting the agricultural sector in Ukraine and abroad. The domestic sector credit support agricultural producers for a long time in the process of stagnation. The high level of loan rates and the inability of farmers to timely and fully implement the return of borrowed funds decreased their attractiveness to financial institutions as borrowers. State support of the production currently is mostly subjective. As a result, small and medium agricultural business is forced to use mainly their own financial resources for the operation. Foreign experience shows that to avoid this situation is subject to adjustment in the discount rate by the central bank of the country making the same impact on the commercial banking sector and facilitating conditions for obtaining credit borrowers. The way out of the situation, began to search for non-traditional forms of lending to agricultural producers, one of which is agricultural receipts. However, despite the rather attractive lending terms in a form native farmers see it many risks, the main of which – the loss of land resources, which is one of the of secured assets. The use of agricultural receipts is promising form in the current credit support agricultural commodity production. However, improving the legal framework needs their operation and promotion of borrowers.
Ключові слова
кредитні ресурси, державна кредитна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, облікова ставка НБУ, банківське кредитування, аграрні розписки, credit resources, state credit support agricultural producers, NBU discount rate, banking lending, agricultural receipts, кредитные ресурсы, государственная кредитная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, четная ставка НБУ, банковское кредитования, аграрные расписки
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Барабаш Л.В., Голобородько Я.О. Роль нетрадиційних форм кредитування у підвищенні конкурентоспроможності аграрних товаровиробників. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (59), т. 2. С. 101–111.