ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Barabash, Lesia Vitaliivna
Barabash, Lesya Vitaliivna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Інструкція
У світлі пандемії COVID-19 все більше уваги вітчизняних науковців звертається на нетра-диційні фактори стимулювання розвитку та гармонізації податкової системи, до яких слід віднести і поведінкові аспекти. Саме окреслення останніх в умовах функціонування податко-вої системи України стало метою статті. При цьому вплив поведінкових чинників оцінювався, виходячи з очікуваних результатів їхньої активізації.Підкреслено, що самеігнорування зазначених вище факторів спонукає платників податків до прийняття нераціональних рішень і порушень податкового законодавства, що знаходить вираження в ухиленні від оподаткування чи його уникненні. Однак ці ж самі аспекти можуть стати потенційно ефективними для гармонізації чинної податкової системи.Для окреслення актуальних наразі поведінкових аспектів впливу на провадження оподат-кування в Україні було досліджено наявні результати функціонування податкової системи, ви-окремлено базові чинникивпливу на них й окреслено бажані на перспективу якісні ефекти.З’ясовано, що наразі податкова система України характеризується превалюванням у структурі доходів Зведеного бюджету України частки непрямих податків над прямими. І хоча на кінець 2020 р. данийпоказник, у порівнянні з 1992 р., знизився на 3,4%, завищений по-датковий тягар відчувають усі платники податків. Окрім того, надмірна фіскалізація еконо-міки не сприяє інвестиційним активностям, що могли б покращити економічний клімат кра-їни.Окреслено коло основних факторів, за умови використання яких можливо скоригувати економічну поведінку платників податків, а також чинників, що безпосередньо впливають на прийняття платником певного рішення, що дало можливість сформувати перелік активних по-ведінкових аспектів, актуальних у сучасних умовах для гармонізації податкової системи Укра-їни. Серед них –перекладання частини фінансових зобов’язань з виконання безпосередніх функцій держави на самих платників, зокрема шляхом прямого спрямування коштів від сплати акцизного податку з пального на ремонт і відновлення доріг, посилення тенденцій спра-ведливості за рахунок активізації оподаткування капіталу та предметів розкоші, встановлення прогресивних ставок податків, надання пільг і преференцій окремим категоріям платників; коригування вподобань платників шляхом рівня оподаткування. Узагальнено, що за умови зміни державою цілей оподаткування з фіскальних на стимулю-ючі, у підсумку наслідком має стати нова модель поведінки платників податків.
Опис
In the light of the COVID-19 pandemic, more and more attention of Ukrainian scientists is drawn to non-traditional factors stimulating the development and harmonization of the tax system, which should include behavioral aspects. The purpose of the article was to outline the latter in the conditions of functioning of the tax system of Ukraine. The influence of behavioral factors was assessed based on the expected results of their activation.It is noted that ignoring the above factors encourages taxpayers to make irrational decisions and violations of tax legislation, which is expressed in tax evasion or avoidance. However, the same aspects can be potentially effective in harmonizing the current tax system.To outline the current behavioral aspects of the impact on taxation in Ukraine, the existing results of the tax system were studied, the basic factors influencing them were identified and the desired qualitative effects in the future were outlined.I claim that сurrently, the tax system of Ukraine is characterized by the predominance in the structure of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine of the share of indirect taxes over direct ones. And although at the end of 2020 this figure, compared to 1992, decreased by 3.4% , the inflated tax burden is felt by all taxpayers. In addition, excessive fiscalization of the economy does not promote investment activities that could improve the country's economic climate.Outlining the range of main factors that can be used to adjust the economic behavior of taxpayers, as well as factors that directly affect the taxpayer's decision, made it possible to form alist of active behavioral aspects relevant in modern conditions for harmonization of Ukraine's tax system. Among them, there is the transfer of part of the financial obligations to perform direct functions of the state to the payers themselves, in particular by directing funds from the excise tax on fuel for road repairs and rehabilitation, strengthening equity trends by increasing taxation of capital and luxury goods, setting progressive rates taxes, granting benefits and preferences to certain categoriesof payers; adjusting the preferences of taxpayers through the level of taxation.Under general condition that the state modifies the tax targets from fiscal to incentive, the result should be a new model of taxpayers' behavior.
Ключові слова
податкова система, поведінкові фактори, модель поведінки, ухилення від оподаткування, податковий тягар, поведінкові фінанси, Tax System, Behavioral Factors, Model of Behavior, Tax Evasion, Tax Burden
Бібліографічний опис
Барабаш, Л. В. (2021). Поведінкові аспекти гармонійного розвитку податкової системи України. Соціальна економіка, 61, 72-82. doi: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-07