Output tax checks as a reflection of the modification relations between tax authorities and taxpayers

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Бечко, Петро Кузьмович
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
POLISH JOURNAL OF SCIENCE
Інструкція
The article is devoted to the study of on-site tax inspections, that the control function of the domestic tax system is a priority. It is revealed that the on-site tax audit is the most complex process with potential risks for both parties. It is established that the retrospective analysis of the substantive side of the exit tax control through the prism of the subjects of tax relations makes it possible to distinguish several stages of its development. It was found that the domestic tax system needs a scientifically sound construction of tax planning of on-site inspections. The sources of information of the tax authorities on the formation of the taxpayer's file have been identified and the number of on-site inspections of taxpayers in Ukraine has been characterized. It is determined that the current stage of development of exit control is characterized by the emergence of tax monitoring. At the same time, tax control becomes a factor of positive changes in the relations between counterparties.
Опис
Стаття присвячена дослідженню виїзних податкових перевірок., що контрольна функція вітчизняної податкової системи є пріоритетною. Розкрито, що виїзна податкова перевірка є найбільш складним процесом з потенційними ризиками для обох сторін. Встановлено, що ретроспективний аналіз змістовної сторони виїзного податкового контролю через призму суб'єктів податкових відносин дає змогу виокремити декілька етапів його розвитку. З’ясовано, що вітчизняна податкова система потребує науково обґрунтованої побудови податкового планування виїзних перевірок. Визначено джерела інформації податкових органів щодо формування досьє платника податків та здійснено характеристику кількості виїзних перевірок платників податків по Україні. Визначено, що сучасний етап розвитку виїзного контролю характеризується появою податкового моніторингу. При цьому податковий контроль стає чинником позитивних змін у відносинах контрагентів між собою
Ключові слова
податки, виїзні перевірки, документальні перевірки, податкові органи, taxes, on-site inspections, documentary inspections, tax authorities
Бібліографічний опис
POLISH JOURNAL OF SCIENCE №31 (2020) VOL. 2. Р.53