Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-08
Автори
Новікок Володимир Вікторович
Лещенко Іван Анатолійович
Любич Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті наведено результати вивчення таких технологічних показників, як: натура, маса 1000 зерен, склоподібність, вміст білка, вміст клейковини, індекс її деформації в зерні пшениць (м’яка, полба). Встановлено кореляційні зв’язки між вмістом білка, скло- подібністю та масою 1000 зерен. Встановлено, що технологічні властивості різних видів пшениці істотно залежать від генотипу та погодних умов. Натура зерна пшениці м’якої озимої змінювалась від 801 до 820 г/л, маса 1000 зерен – від 40,4 до 47,1 г, склоподібність – від 51 до 81%, вміст білка – від 10,6 до 16,2%, вміст клейковини – від 23,6 до 36,1%, індекс деформації клейковини – від 53 до 88 од п. залежно від сорту. Натура зерна пшениці полби змінювалась від 756 до 787 г/л, маса 1000 зерен – від 31,3 до 53,5 г, склоподібність – від 19 до 95%, вміст білка – від 10,6 до 16,2%, вміст клейковини – від 22,6 до 41,8%, індекс деформації клейковини – від 76 до 119 од. п. залежно від сорту. Зерно пшениці полби сорту Голіковська мало менші значення показників натури, маси 1000 зерен, склоподібності порівняно з пшеницею м’якою (сорт Епоха одеська (st1)) відпо- відно на 5%, 26 і 16%. У досліджуваних видів пшениці середній вміст білка змінювався від низького (12,2%) до високого (16,2%) залежно від генотипу. Найвищий його вміст форму- вали рослини лінії пшениці полби LP 1152 (16,2%), що перевищувало значення сортів-стан- дартів Епоха одеська (st1) та Акратос (st2) на 16 і 33%. Середній вміст білка в зерні пше- ниці полби сорту Голіковська був на низькому рівні (13,7%). Вміст білка в зерні пшениці достовірно (р<0,05) змінювався залежно від генотипу (Ƞ²=0,54), а погодні умови мали недостовірний (р>0,05) середній вплив. Вміст білка в зерні лінії пшениці полби LP 1152 був від середнього (15,2%) до високого (17,3%). У зерні сорту Голіковська – від дуже низького (11,7%) до середнього (14,3%). У зерні пшениці м’якої вміст білка змінювався від низького (11,5%) до середнього (14,1%) залежно від року дослідження. У всіх варіантах коефіцієнт варіювання був середнім (V=10,3–15,2%). Встановлено сильний кореляційний зв’язок між вмістом білка і склоподібністю (r=0,7993±0,03), вмістом білка і масою 1000 зерен (r=0,7201±0,05). Проте якість клей- ковини пшениці полби гірша порівняно з пшеницею м’якою. Цей показник змінювався від задовільно слабкої (сорт Голіковська) до незадовільно слабкої (лінії LP 1152). Якість клей- ковини пшениці м’якої була доброю. Ключові слова: пшениця м’яка озима, пшениця полба, натура зерна, маса 1000 зерен, склоподібність, вміст білка, вміст клейковини
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Любич. В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. Технологічні властивості зерна різних видів пшениці залежно від генотипу. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С. 63–69. DOI:10.32851/2226-0099.2020.114.9