ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Пташник, Світлана Андріївна
Мельник, Катерина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Інструкція
Мета - розгляд теоретичних засад конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності. Підхід. Дослідження теоретичних засад формування та розвитку конкурентоспроможності підприємств дали можливість систематизувати наукові положення щодо змісту і ролі цього явища у підприємницькій діяльності. Результати. Визначено сутність та підходи до розуміння конкуренції як економічного явища. Подано аргументи, що поняття «конкурентоспроможність» тісно пов’язане з поняттям «конкуренція», а у практичному вираженні такий зв'язок відповідає сутності ринку як системи боротьби протилежностей. Теоретична модель визначення поняття «конкурентоспроможність» полягає у тому, що її розуміють як стан суб’єкта господарювання за оцінкою здатності продуктивно реалізувати свій потенціал, отримуючи від цього зиск, прибуток, достатній для розширеного відтворення. Оригінальність. - теоретико-методичні характеристики сутності конкурентоспроможності з визначенням її ролі та значення у розвитку підприємницької діяльності, які полягають у тому, що конкурентоспроможність – це сукупність якостей, властивостей, характеристик суб’єкта (товар, послуга, підприємство тощо), що забезпечують можливість задовольняти потреби, а у підприємницькій діяльності – досягати цілей з розвитку виробництва, просування на ринок виробленої продукції, отримання достатнього обсягу доходів . Практична цінність. Дослідження теоретичних засад конкурентоспроможності та визначення її ролі у розвитку підприємницької діяльності дасть можливість підприємцям переглянути значення конкурентоспроможності.
Опис
Purpose. The article deals with the theoretical principles of competitiveness and its role in the development of entrepreneurial activity. Approach. Researches of theoretical principles of forming and development of competitiveness of enterprises gave an opportunity to systematize scientific positions in relation to maintenance and role of this phenomenon in entrepreneurial activity. Results. The essence and approaches to the understanding of competition as an economic phenomenon are determined. Arguments that the concept of "competitiveness" is closely linked to the notion of "competition", but in practical terms, such a connection corresponds to the essence of the market as a system of struggle for opposites. The theoretical model for defining the concept of "competitiveness" is that it is understood as a state of the subject of management by assessing the ability to productively realize its potential, obtaining from it profits, profits sufficient for extended reproduction. Originality: theoretical descriptions of essence of competitiveness are with determination of her role and value in development of entrepreneurial activity, that consist in that a competitiveness is totality of qualities, properties, descriptions of subject (commodity, service, enterprise and others like that), that provide possibility to satisfy necessities, and in entrepreneurial activity - to arrive at aims from development of production, advancement to the market of mine-out products, receipt of sufficient volume of acuestss Practical value. Research of theoretical principles of competitiveness and determination of her role in development of entrepreneurial activity will give an opportunity to the businessmen to revise the value of competitiveness.
Ключові слова
конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, сільськогосподарське підприємство, прибуток, економіка.
Бібліографічний опис
Мельник К. М., Пташник С. А. Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2018. Том. 4.№ 2. С. 97-114.