Сучасний стан та напрями удосконалення бюджетного менеджменту в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-07
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпровський ДАЕУ
Інструкція
У статті розглянуто практичні аспекти бюджетного менеджменту, визначено його місце і роль у здійсненні ефективного державного управління та місцевого самоврядування, а також запропоновано напрями удосконалення системи управління бюджетними коштами в умовах трансформаційних змін та фінансово-бюджетної децентралізації в Україні. Досліджено вплив доходної і видаткової частин державного бюджету на зростання дефіциту бюджету та державного боргу. Обґрунтовано недостатнє використання державою бюджетних інструментів для бюджетного регулювання складових частин бюджету. На основі опрацювання статистичних даних встановлено наявність прямого зв'язку між державними і місцевими фінансами. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку бюджетного менеджменту в Україні на державному та місцевому рівнях. Автором проведено комплексний аналіз впливу всіх складових наповнення доходної частини бюджету, їх структуру за видам надходжень в умовах фінансової децентралізації. Встановлену пряму залежність надання з державного бюджету міжбюджетних трансфертів для виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Проведено аналіз видатків з бюджетів різних рівнів в умовах реформи адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, а також бюджетно-податкового законодавства. Розглянуто вплив бюджетної децентралізації на наповнення доходної частини місцевих бюджетів в розрізі джерел надходження. На основі проведеного аналізу, визначено, що застосування інструментів бюджетного менеджменту в умовах трансформаційних змін та євроінтеграції основ¬ними і необхідними напрямами для удосконалення бюджетного менеджменту, має стати запрова¬дження бюджетного контролю за ефективніс¬тю виконання бюджетних програм; підвищення якості капітального бюджетування; оптимізація кількості бюджетних державних цільових про¬грам; підвищення бюджетної забезпеченості на душу населення; скорочення видатків на дер¬жавне управління та збільшення видатків на со¬ціальні напрями і забезпечення виконання державою своїх функцій та делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.
Опис
Ключові слова
бюджетний менеджмент, дефіцит бюджету, державний борг, доходи, державний бюджет, місцеві бюджети, видатки, підсистеми бюджетного механізму
Бібліографічний опис
Гузар Б. С. Сучасний стан та напрями удосконалення бюджетного менеджменту в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua