ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Транченко, Олександр Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Земля є одним з головних життєзабезпечуючих і виробничих ресурсів, раціональне використання якого визначає ступінь соціального й економічного прогресу суспільства. Незважаючи на те, що Україна має у своєму розпорядженні велику частину світової площі чорнозему, розвинену сільськогосподарську науку і висококваліфіковані кадри аграріїв, економіка сільського господарства знаходиться у важкому стані, виробництво валової продукції зростає повільними темпами, посилюються процеси деградації землі. Тому одним з актуальних питань є прискорення процесу відродження землі. Серед способів максимального використання ресурсів цього сектора економіки є залучення в практичну діяльність з його реформування всіх груп населення, як безпосередньо зв’язаних із землею, так і зайнятих у промисловості, будівництві, сфері обслуговування.
Опис
Сельское хозяйство – одна из основных жизненно важных и стратегических отраслей народного хозяйства. Значительная часть сельскохозяйственной продукции Украины производится в Черкасской области. Решающую роль в развитии аграрных предприятий играет производственно-ресурсный потенциал, его величина и структура. Производственно-ресурсный потенциал сельскохозяйственных предприятий включает землю, основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения, материальные оборотные средства, финансовые, трудовые, информационные ресурсы. Основная особенность производственноресурсного потенциала заключается в том, чтобы исследовать и дать оценку сильным и слабым сторонам аграрных предприятий. Agriculture – one of the principal vital and strategic industries. A large part of agricultural products produced in Ukraine in Cherkasy region. A crucial role in the development of agricultural enterprises is manufacturing and resource potential, its magnitude and structure. Production and resource potential of agricultural enterprises include land, basic production funds for agricultural purposes, tangible current assets, financial, human and information resources. The main feature of production and resource potential is to examine and evaluate the strengths and weaknesses of agricultural enterprises.
Ключові слова
земельні ресурси, сільське господарство, сельскохозяйственные предприятия, земля, земельные ресурсы, эффективность
Бібліографічний опис
Транченко О.М. Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / О.М. Транченко, Шатохін А.М. // зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету / [редкол. А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Умань : УНУС, 2012. – Вип. 77, Ч. 2 : Економіка. – С. 253–262.