Структура врожаю кукурудзи залежно від системи удобрення в умовах Правобережного Лісостепу

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Господаренко Г.М.
Черно О. Д.
Любич В. В.
Садовський І. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Землеробство та рослинництво: теорія і практика
Інструкція
Визначення проявлення впливу окремих складових структури врожаю кукурудзи на форму-вання врожайності зерна під впливом погодних умов і систем удобрення. Методи. Дослідження проводились у тривалому стаціонарному досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства Умансько-го національного університету садівництва на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому. Масу 1000 зерен визначали за ДСТУ 4138-2000. Аналіз структури врожаю за «Методикою держав-ного сортовипробування сільськогосподарських культур». Результати. У результаті проведених досліджень виявлено, що за мінеральної системи удобрення врожайність кукурудзи підвищилась на 25–39 %, органічної – 25–53, органо-мінеральної – на 28–59 % залежно від доз добрив. З’ясовано залежності впливу системи удобрення на показники структури врожаю кукурудзи та виокрем-лено ті, що найбільше змінюються під дією чинників інтенсифікації технології вирощування. Під впливом удобрення біометричні показники качана підвищувались на 4–10 %, а кількість рядів зерен на 0,3–1,7 шт. Мінливість цих ознак була слабкою (V = 5 %). Кількість зерен у качані істот-но підвищувалась під впливом удобрення – на 5–20 % із середньою мінливістю ознаки – V = 11 %. Маса зерна з качана достовірно змінювалась залежно від погодних умов і доз добрив в інтервалі від 100,9 до 226,2 г з дуже високим коефіцієнтом варіації – 25,3 %. Висновки. Виявлено кореляційні залежності та встановлено сильну тісноту між показниками структури й урожайністю зерна кукурудзи. Встановлено, що коефіцієнт кореляції між урожайністю зерна та довжиною качана становив r = 0,94, кількістю рядів зерен – r = 0,84, масою зерна з одного качана – r = 0,99. Отримані дані можуть бути використані для оптимізації системи удобрення та структури посівів кукуру-дзи у Правобережному Лісостепу залежно від погодних умов.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Господаренко Г. М., Черно О. Д., Любич В. В., Садовський І. С. Структура врожаю кукурудзи залежно від системи удобрення в умовах Правобережного Лісостепу. Землеробство та рослинництво: теорія і практика. 2023. №1(7). С. 26–38. doi: 10.54651/agri.2023.01.04